Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Energikontoret i Östra Götaland arbetar med att hitta lösningar

De senaste åren har vi alltmer uppmärksammats på att vi inte ka fortsätta att förbruka mer och mer energi och olika naturresurser. Många av jordens resurser är ändliga och även de som förnyas får inte förbrukas mer än att nya hinner bildas. Men hur ska man kunna bryta mönstret?

Några som arbetar med att hitta lösningar är de som finns på Energikontoret i Östra Götaland.

Första frågan jag ställer till Energikontoret i Linköpings VD Kerstin Konitzer är vad ett energikontor egentligen är och vad de gör.
– Man kan säga att vi är ett resultat av EU:s energi- och klimatpolitik. Vår uppgift är att vara kommissionens förlängda arm regionalt. Vi samarbetar även med Energimyndigheten och ska agera som en regional drivkraft i den nationella energiomställningen. Vårt främsta ansvar är den egna regionen och det lokala arbetet bland kommuninvånare, företagare, myndigheter och organisationer, förklarar Kerstin Konitzer.
Energikontoret ingår i ett stort nätverk som omfattar hela Europa. Det finns 380 energikontor i EU, varav 13 i Sverige. Energikontoret Östra Götaland startades 2009 och är därmed det nyaste i Sverige. De första tre åren får man bidrag från EU för att komma igång och bygga upp verksamheten.
– Första året handlade mest om att lägga grunden för verksamheten, fortsätter Kerstin, men nu har vi börjat komma igång med olika projekt.

Regional motor för energiomställning
Energikontoret i Linköping drivs som ett aktiebolag, helägt av Regionförbundet Östsam, det vill säga indirekt ägs det av regionens alla kommuner och landstinget.
-Så vi är ett offentligt bolag i allmänhetens tjänst, säger Kerstin Konitzer. Det vi konkret gör är att försöka få igång och driva olika utvecklingsprojekt. Vi jobbar med kunskapshöjande insatser. Målet är att minska klimatpåverkan, använda vår energi mer effektivt och öka andelen förnybar energi.

Projektarbete och innovativa lösningar
Kärnverksamheten i Energikontoret består i att bedriva projekt och samordna nätverk inom energieffektivisering, förnyelsebar energi och hållbara transporter. Utöver detta arbetar man bland annat med att med hjälp av energieffektiva metoder få musselodling i Östersjön att bli lönsamt. Når projektet framgång kommer det att bidra till att minska övergödningen i Östersjön, vilket i sin tur ger nya jobb och ekonomisk tillväxt. Nyligen höll Kerstin Konitzer ett uppskattat föredrag i Bryssel om detta. Just nu engageras fler länder i Östersjöområdet för att tillsammans lyckas omsätta tekniken i praktiken.

Kampanjstart för energieffektivisering
Just nu står man inför en kampanj som riktar sig mot industriföretag, där det handlar om att få dem att se över sin energianvändning.
-Vi har fortfarande relativt sätt låga energipriser i Sverige, säger Kerstin, så därför slösas det omedvetet fortfarande med energi. Nu ska vi dra igång en kampanj där vi försöker nå ut till industriföretag. Just nu finns det bidrag som regeringen anslagit för åtgärder som ska minska energiförbrukningen och vi här på Energikontoret har fått i uppdrag av Energimyndigheten att få ut information om detta. Här finns det inte bara miljövinster utan även pengar att tjäna för företagen.

Mycket på gång
Som regional samordnare kring energieffektiva lösningar finns det nästan ett oändligt antal uppgifter att ta sig an. Kerstin Konitzer skrattar åt frågan om det här är ett projekt om det är något som kommer att fortsätta sen EU-bidraget upphört och säger att hon ser nog att det finns uppgifter för överskådlig tid. Arbetslösa lär de inte bli i första taget!