Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Energisnåla hus med boendekvalitet

– Vi vill bygga både ekonomiskt, estetiskt och ekologiskt hållbara hus.
Det säger Leif Marklund, projektutvecklare hos PEAB i Umeå. Han tycker att Nätverket för hållbart byggande och förvaltande är ett forum som hjälper till att möjliggöra detta.

Det talas mycket om att bygga energisnåla hus, men Leif Marklund påpekar att boendekvaliteten måste prioriteras för att inte hamna fel. Ett fönster är energimässigt ca 10 gånger sämre än en välisolerad yttervägg, men ingen vill väl bo i ett hus där man inte får in ljus eller går miste om en vacker utsikt. Alltså är även estetiska aspekter viktiga när det gäller hur ett hus ska utformas. Liksom att det inte får bli för dyrt, människor måste ha råd att bo där.

Möjliggör kommunikation
Leif Marklund tillhör dem som är aktiva i Nätverket för hållbart byggande och förvaltande.
– Vi har saknat ett forum där vi kunde möta beslutsfattare, säger han. Nätverket har blivit vårt forum för omvärldsbevakning, en plats för kommunikation mellan lokala aktörer i byggbranschen, en plats där vi, beslutsfattare, byggare och ekonomer kan mötas och prata med varandra.
Leif Marklund menar att man måste få olika aktörer att förstå varandra, till exempel att de som arbetar på bank och låneinstitut förstår att ett hållbart byggande kortsiktigt kan verka dyrare, men att det inte behöver vara så sett på längre sikt. Han ger ett exempel på hur det kan vara på andra håll:

– I t ex Schweiz finns ett etablerat koncept som säger att om man bygger hus som uppfyller vissa specifikationer så får man bättre kreditvillkor. Man bygger på ett sätt som blir lite dyrare, men man vet att det kommer att stå längre och att det har en lägre driftskostnad. Om större delen av folks pengar skulle gå åt till att betala el- och värmeräkningarna, minskar köpkraften då det gäller andra saker och det är inget som gynnar marknaden.

Lågenergihus
Det byggs mycket i Umeå och det som just nu är aktuellt för PEAB är byggandet av omkring 70 lägenheter i flerbostadshus och ett 30-tal småhus. Småhusen byggs både som kedjehus och som fristående småhus.
– All vår egenregiproduktion av bostäder klassas enligt Miljöbyggnad, som är ett svenskt miljöklassningssystem som erbjuder ett verktyg för att hushålla med energi, förbättra inomhusmiljön och minska användningen av farliga ämnen som skadar klimatet och vår miljö, säger Leif Marklund. De hus vi bygger här drar ungefär hälften så mycket energi som Boverket kräver.

Han förklarar att för att nå dit gäller det att göra det han kallar klimatskalet, alltså bottenplatta, ytterväggar, tak och fönster så bra som möjligt, utan att dra på sig fuktproblem.
Med de isoleringsmaterial som dominerar marknaden idag, finns det en gräns för hur tjock isolering man kan lägga i klimatskalet för att undvika fuktproblem.

Viktigt välja rätt material
Leif Marklund säger vidare att det finns mycket att tänka på när det gäller materialval. På senare år har de hormonliknande ämnena, till exempel i färger, mattor, möbler och olika plaster, hamnat i forskarfokus. Effekterna av påverkan från dessa ämnen i inomhusluft utreds för närvarande.
På PEAB försöker man att bygga så bra som möjligt utifrån den kunskap man har idag, det ska vara tätt och energisnålt, utan fukt och farliga ämnen.

– Det är inte alltid så lätt, säger Leif Marklund. Vi försöker så långt möjlig undvika organiska material i de delar av klimatskalet som kan förväntas bli utsatta för hög fuktbelastning.
Alla material vi använder i våra hus är registrerade i Basta och Byggvarubedömningen
och omfattas av Peab Byggnadsdeklaration.
Det är också viktigt att fundera på vilket uppvärmningssätt man ska välja.

– I Taveliden kommer de hus som vi bygger att få fjärrvärme, eftersom det finns utbyggt där, fortsätter han. Fjärrvärme är en bra uppvärmningskälla. Om man eldar till exexmpel biomassa i ett värmeverk får man ut en tredjedel el och två tredjedelar varmvatten. Elen ska användas till att driva datorer, belysning och bilar, varmvattnet kan vi använda till uppvärmning.
Vilken uppvärmning som man ska använda på de andra platserna håller man nu på att undersöka.

– Marknadens stigande förväntningar på energieffektivitet och hållbarhet kräver ett pro-aktivt arbetssätt, avslutar Leif Marklund.