Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ersta Sköndal högskola samverkar för att utveckla kvalitet och värdegrundsfrågor inom vård och socialt arbete

På Ersta Sköndal högskola har värdegrundsfrågor och frågor kring människosyn och etik en framskjuten roll inom samtliga utbildningar. Den grundsynen genomsyrar även övriga verksamheter, som uppdragsutbildningar och forskningsprojekt, och synliggörs via högskolans samverkan med det kringliggande samhället.

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå med inriktning på vårdvetenskap, socialvetenskap, diakoni, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Högskolan bedriver också forskning om bl.a. palliativ vård, det civila samhället, vårdetik samt organisations- och arbetslivsetik.
Högskolan bildades den 1 januari 1998 genom en sammanslagning av utbildnings- och forskningsverksamheterna vid Ersta diakonisällskap och Stiftelsen Stora Sköndal. Hösten 2010 blev även Bräcke Diakoni i Göteborg delägare och högskolan kan därför nu även erbjuda utbildningar vid Campus Bräcke i Göteborg.

Forskning som kartlägger ideellt engagemang
Ersta Sköndal högskola bildades visserligen i sin nuvarande form för knappt 15 år sedan, men studier av det civila samhället med inriktning mot frivilligt arbete och ideella organisationer går över 20 år tillbaka genom de ursprungliga verksamheterna.
– Vi har arbetat länge med att kartlägga det ideella engagemanget i vårt land, med mycket goda resultat. Vi har kunnat visa att vi i Sverige är mycket involverade i ideellt arbete generellt och våra forskare kunde slå hål på en gammal myt att svensken inte skulle vara så ideellt engagerad därför att vi har en så väl utbyggd välfärdsstat. Det tycks snarare råda ett intressant samband mellan ideellt engagemang och en välfungerande välfärdsstat, berättar Jan-Håkan Hansson, rektor vid Ersta Sköndal högskola.

Nya intresseområden inom vårdetik
Inom vårdetik har forskningen koncentrerats mycket kring svåra etiska dilemman inom sjuk- och äldrevården, samt utökats med speciellt fokus på palliativ vård.
– Ur den här forskningen har nya intresseområden utvecklats, vi har börjat undersöka djurs inverkan på människors hälsa och bl.a. kommit fram till att ridterapi kan bidra positivt till läkningsprocessen vid funktionsnedsättning som orsakats till följd av neurologiska skador. Vi undersöker också hundars positiva inverkan på demenssjuka, ett projekt som finansieras av försäkringsbolaget Agria.
Detta är bara några exempel ur den mycket breda forskningsportföljen, som också rymmer samverkan med det kringliggande samhället – företag, ideella organisationer och offentlig verksamhet.

Forskningscenter för palliativ vård
Ersta Sköndal högskola och dess enhet för forskning i palliativ vård har fått stöd från Familjen Erling-Perssons Stiftelse för att i samverkan med en forskningsenhet vid Ersta sjukhus bygga upp ett nationellt center för forskning inom palliativ vård. Det handlar om att samla ihop kompetens och bidra till en ökad förståelse för hur man kan göra den sista tiden i livet så meningsfull och kvalitativ som möjligt.
– Vår delägare Ersta diakoni har bl.a. öppnat ett barnhospice här i Stockholm, där vi från högskolan ska bedriva forskning kring barnens upplevelser under den sista tiden. Vi studerar också andra värden som exempelvis nutrition inom den palliativa vården, berättar Jan-Håkan Hansson vidare.

Vidareutveckling – går mot ökad internationalisering
Ersta Sköndal högskola har genom sina ägare tillgång till gedigen kompetens med lång erfarenhet inom vård och omsorg samt socialt arbete. Landets äldsta sjuksköterskeutbildning, och ursprunget till Ersta Sköndal högskolas nuvarande utbildningar i vårdvetenskap, etablerades till exempel redan 1851 av Ersta diakoni.
Högskolan är och har varit mycket framgångsrik både när det gäller utbildning och forskning. Verksamheten fortsätter att utvecklas, det blir exempelvis allt vanligare att studenter väljer att studera någon termin utomlands som komplement till sin utbildning, här har Ersta Sköndal högskola goda samarbeten med internationella lärosäten, bl.a. med en högskola i Norge vars verksamhet liknar den vid Ersta Sköndal.