Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

ETPC – Energiteknik och termisk processkemi Tekniska utmaningar i energiomställningen kartläggs av forskargruppen

Den globala omställningen till hållbara energisystem ställer höga krav på tillgång till framstående teknisk kompetens. Dels krävs det ny kunskap om hur förnybara energikällor kan utvecklas för att nå önskad effekt till en acceptabel kostnad, och dels krävs en omfattande samhällelig omställning med ökad förståelse för hur vi tillsammans kan bidra till en grönare framtid. De tekniska utmaningarna studeras inom ETPC, en etablerad forskargrupp vid Umeå universitet och Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

ETPC står för Energiteknik och termisk processkemi och är ett område som utvecklats under drygt tio års tid vid Umeå universitet. Gruppen består av sex forskare, som tillsammans utgör ett högkompetent team inom grön förbränningsteknik. En av dem är professor Rainer Backman och den huvudsakliga ambitionen är att ta fram lösningar som gör förnybara energikällor, framförallt biobränslen, mer ekonomiskt attraktiva än fossila bränslen.
– Vi arbetar i skarpa tillämpade forskningsprojekt där vi har etablerat långvariga relationer med industriella partners, säger Rainer Backman inledningsvis. Vi har en väletablerad grund att stå på, dels har vi de lokala energibolagen som bidrar med kunskap och intressanta frågeställningar, och dels har vi de riktigt stora rikstäckande och rentav internationella energibolagen som samarbetspartners. Vi samverkar även med leverantörer av utrustning till energibranschen samt andra intressenter såsom skogs- och markägare.

Från effektivisering av befintliga anläggningar till helt nya processer
Verksamheten inom ETPC kan delas in i ett antal övergripande fokusområden där man arbetar med ökad energi- och bränsleeffektivitet i befintliga anläggningar, mer miljövänliga metoder för existerande processer samt innovationer för nya processer i termiska energianläggningar.
– Inom de två första områdena arbetar vi med effektivisering av befintliga anläggningar och problem som kan uppstå till följd av inmatning av nya bränslen och nya blandningar av bränslen. Vi studerar vad som händer i befintliga förbränningsanläggningar om vi byter ut hela eller delar av det ursprungliga bränslet mot biobränslen, här behövs fundamental kunskap och grundforskning med avancerade laboratoriemetoder, förklarar Rainer Backman.
Att göra existerande processer mer miljövänliga är en del av visionen för att skapa en hållbar energiproduktion, vid ETPC studeras metoder som kan minska andelen miljöfarliga utsläpp. Att studera och kunna styra uppkomsten av mycket små partiklar i förbränningsanläggningar kräver avancerad teknisk utrustning. Samverkan med medicinsk kompetens är också en väsentlig del.
– Vi har också för avsikt att bidra med kunskap för att bygga upp framtidens kemiska processanläggningar. Vi tänker dels innanför industrigrinden, på de avancerade processer som sker inom anläggningen – man talar om framtida bioraffinaderier – och dels utanför – vilket omfattar bl.a. insamling av biobränslen och framtagning av helt nya bränslefraktioner med bättre egenskaper än de traditionella som flis, stock och ved.
Här satsar man bl.a. på torrefiering, som producerar en helt ny typ av bränsle med unika lagrings-, transport- och förbränningsegenskaper. En pilotanläggning är redan i drift och Backman beskriver resultaten som synnerligen lovande för framtiden.

Samhällsnytta ut flera perspektiv
Forskningen inom ETPC bidrar med kunskap som behövs för att på sikt kunna minska användningen av fossila bränslen, från de allra första processerna till fullskaliga anläggningar. Sverige ligger bra till i den internationella jämförelsen, men steget är ännu långt till t.ex. gröna transportdrivmedel.
– Vi ser på samhällsvinst och nytta ur flera perspektiv. Här i Norrland ser vi en stor potential eftersom vi har tillgång till omfattande skogsresurser med ett hållbart nyttjande av den skogliga råvaran. Vi har också direkt samverkan med lokala och regionala industripartners, där vi bidrar med kunskap som hjälper innovationer på traven.
Under 2011 har man startat upp en strategisk forskningsplattform som är ett samarbete mellan Umeå och Luleå universitet, Bio4Energy. Den tvärvetenskapliga satsningen omfattar bl.a. ny teknik för framställning av energi och drivmedel samt metoder för att öka energieffektivitet och tillgänglighet i befintliga anläggningar, områden som går hand i hand med ETPC:s vision.
– Engagemanget visar att Sverige är på rätt väg inom forskningspolitiken med storsatsningar på bred kompetens inom viktiga framtida områden. Förutom nationella perspektiv ges ypperliga förutsättningar för både nordiskt och internationellt kompetensutbyte, poängterar Rainer Backman som avslutning.