Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett lärande projekt för alla

– Byggandet av passivhus på Taveliden har varit ett lärande projekt för alla inblandade. Så säger Ulf Widmark, kontorschef på Sweco Architects i Umeå. Tillsammans med elever från byggprogrammet på Dragonskolan bygger Sweco tre passivhus. Det är de nordligaste passivhusbyggen som gjorts – hittills!

Sweco är ett konsultföretag med omkring 2.500 anställda i Sverige som arbetar ialla olika områden inom samhällsbyggnad. Ulf Widmark finns på kontoret i Umeå och är ansvarig för verksamheten Arkitektur där.

Utbildar framtidens snickare
– För ungefär tre år sedan anställde vi en arkitekt som heter Thomas Greindl. Han är Europeisk certifierad passivhus designer, berättar Ulf Widmark. Han är en av de första i Sverige som är det.
I ungefär samma veva kom Sweco med i Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. En drivkraft där är Umeå kommuns vilja att bli världsledande då det gäller hållbart byggande i kallt klimat 2020. Genom Nätverket fick Sweco kontakt med Dragonskolan.
– De hade nio villatomter där deras elever på byggprogrammet skulle lära sig bygga och de undrade om vi var intresserade av att samarbeta, berättar Ulf Widmark.
Det var man och med Thomas Greindl på kontoret förändrades planerna från att bygga energisnåla hus till att bygga passivhus. Ett byggande som utvecklas genom noggranna materialval och förmågan att hitta hållbara lösningar. Med Swecos breda kompetens har vi kunnat leverera tekniska systemlösningar och genomtänkta konstruktionslösningar som matchar kraven för passivhus.
– Det har varit ett spännande projekt, säger Ulf Widmark. Det känns otroligt bra att få vara med om att bidra till att utbilda nästa generations snickare på ett sådant sätt så de kan prestera ett högkvalitativt byggande.

Kunskap nödvändig
Ulf Widmark menar att det fordras mycket av den som ska bygga energisnålt. Man måste vara oerhört noggrann, vilket man ska vara i alla byggprojekt, ett misstag kan leda till att energiförbrukningen blir högre än planerat.
– Slarv beror ofta på att man inte förstår konsekvensen av vad man gör, menar Ulf Widmark. Har du ett hål i tätskiktet läker den varma rumsluften ut i konstruktionen och fäller ut fukt i konstruktionen. I ett traditionellt byggt hus strömmar värme ut genom väggarna och i bästa fall torkar upp fukten. I ett passivhus, som drar lite energi, är värmeläckagen så små att de inte gör det, därför kan ett slarv få tydligare konsekvenser i ett passivhus. Genomtänkta lösningar och oberoende kvalitetskontroller så som Blowerdoortests (luftäthetsprov) och termograferingen av köldbryggor blir väldigt viktiga.
– I passivhus tar man tillvara på all värme, fortsätter Ulf Widmark. Man använder passiva solenergivinster genom passivhusfönstren, värme från människor som finns i huset, tar hand om värmen från vitvarorna, belysningen och har en hög värmeåtervinning ur frånluften i ventilationsaggregatet.
Effektiv planlösningen är också viktig. Varje m2 boyta som man inte bygger pga en väl genomtänkt planlösning måste man inte underhålla och inte heller uppvärma.
Ändå behövs så som i alla passivhus en liten mängd tillskottsvärme.
Husen kommer att behöva cirka 3.100 kWh på år köpt elektricitet för fastighetsel och för värmepumpen som producerar värme och varmt vatten. Specifik köpt energi för allt förutom hushållselen för de 158 m2 är 20 kWh/m2 och år.
Först var det tänkt att de miljöklassade passivhusen på Tavleliden skulle få sin restenergi från fjärrvärmeverket. Men Umeå Energi slutade med utbyggandet av fjärrvärmenätet i området.
De miljöklassade passivhusen på Tavleliden får nu sin tillskottsenergi från bergvärme.
– Det är inte alltid det bästa alternativet, för det kräver en värmepump som drivs med el, och då beror det på hur den elen producerats, menar Ulf Widmark.
För att se energianvändning i ett större perspektiv och som del i ett europeisk energinät beräknade Sweco även hela primärenergianvändningen. För att beräkna hur hållbara husen är arbetar man med livscykelanalyser. Man ser huset med byggmaterial, bygget av huset, bruk med underhåll och drift, rivning och avfallshantering i en livscykel av 50 år. Man beräknar hela miljöpåverkan i ett systemperspektiv. Livscykelanalyser (LCA) är ett dynamisk arbetsverktyg för att förbättra en produkt ur ett miljöperspektiv .

Klara våren 2013
De hus som Dragonskolans elever bygger i samarbete med Sweco är de första passivhusen som byggs så långt norr ut som Umeå. Eftersom det är elever som bygger tar det längre tid än ett normalt husbygge, men man räknar med att de ska bli inflyttningsklara i början av 2013.
Projektledaren Örjan Westman är helt säker att man kan sälja husen ganska enkelt.
– Den allmänna kunskap bland köparna höjs, berätta Ulf Widmark. De som ska köpa hus nu är intresserade av lågenergihus, människor blir allt mer samhällsmedvetna. Sen finns även ekonomiska incitament för att köpa hus som har låg energiförbrukning. Energiprisen kommer inte att sjunka i framtiden på grund av att alla primärenergiskällor som vi använder oss idag tar slut så småningom.
Familjeekonomin blir därmed inte påverkad av de kommande energiprishöjningar och man kanske kan amortera varje månad några 1000 kr mer eller gör en bra resa extra – det känns också bra.