Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett tryggare och säkrare Kiruna

Räddningstjänsten i Kiruna har gjort en rejäl satsning på det förebyggande arbetet och omorganiserat stora delar av verksamheten. Syftet är att öka säkerhet och beredskap, samt skapa trygghet i en expanderande region. Thomas Winnberg, räddningschef sedan augusti 2009, har ansvarat för omstruktureringen. Han berättar att företag och Kirunas befolkning framöver kommer att se en ökad närvaro från Räddningstjänsten, som ska bistå med bl.a. information och utbildning.

Räddningstjänsten har olycksberedskap dygnet runt och ansvarar för skadeavhjälpande insatser vid olyckor av olika slag, där man i ett så tidigt skede som möjligt försöker hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom.
Men det viktigaste arbetet är det förebyggande, att förhindra att bränder och olyckor överhuvudtaget sker! Till Räddningstjänstens ansvar hör att göra tillsyn inom brandskydd. Den enskilde är ansvarig för sitt eget brandskydd, det är därför oerhört viktigt att företag bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta kan liknas vid det vanliga arbetsmiljöarbetet, där interna kontroller bör göras med jämna mellanrum för att garantera säkerheten.

Mål: rädda liv, egendom och miljö
Räddningstjänsten i Kiruna har ett hundratal anställda som omfattas av både heltid, deltid och räddningsvärn. Sammanlagt i kommunen finns det dygnet runt alltid 19 heltids- eller deltidsanställda brandmän och befäl i beredskap för att rycka ut vid olyckor som inträffar inom kommungränserna. Man har även samarbetsavtal med grannkommuner i alla riktningar, samt även i Finland och Norge, för beredskap och assistans vid större olyckor.
I den operativa verksamheten ingår att kunna agera i många olika situationer såsom brandbekämpning, trafikolyckor, vattenlivräddning, skogsbrandsläckning, insatser vid kemikalieolyckor och liknande. Verksamhetsområdet är brett – med främsta syfte att rädda liv, egendom och miljö.
Statistiken visar att omkring 120 människor omkommer i bränder årligen i vårt land.
– Förebyggande åtgärder är allas ansvar, och alla företag ska arbeta med detta, menar Thomas Winnberg. Fler borde även satsa på att installera sprinklers ute i sina verksamheter, i produktionen, på lagret, kontoret – överallt där de kan komma att behövas, är en livsviktig investering. I kombination med utbildad personal kan dessa relativt enkla åtgärder rädda både liv och egendom.

Vill utveckla förebyggande åtgärder
Inom Räddningstjänsten bistår man även med utbildning och rådgivning. Här finns erfaren, välutbildad personal i brandskyddsfrågor, information om sotning och brandskyddskontroll samt relaterad rådgivning.
Vid tillsynen besöker Räddningstjänsten företag för att kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet. Detta kommer att utvecklas mycket under kommande år. Slutligen söker Räddningstjänsten även deltidsbrandmän och frivilliga som vill ställa upp i de lokala brandvärnen.

Annika Gullberg
Maria Lind