Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

EUROPA 2020-STRATEGIN

En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

I år löper den s.k. Lissabonstrategin ut. Strategin, som togs fram kring millennieskiftet, hade som mål att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi till år 2010. Strategin lyckades ringa in en hel del brister och problem som hindrar medlemsländerna i EU från att fullt ut dra nytta av EU-samarbetet. Men flera problem kvarstår och nya har tillkommit, inte minst i ljuset av den svåra ekonomiska och finansiella kris som har slagit hårt mot världsekonomin. Dessutom gapade Lissabonstrategin över för mycket. Det stora antalet mål och riktlinjer gjorde den svåröverskådlig och ofokuserad. Därför lanserade EU-kommissionen i våras en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020, under parollen “smart och hållbar tillväxt för alla”.
Europa 2020 svara upp emot att EU behöver en strategi som hjälper till att komma stärkta ur krisen och omvandla EU till en smart och hållbar ekonomi för alla. Europa 2020-
strategin innehåller en vision för EU:s sociala marknadsekonomi under 2000-talet.
I Europa 2020 föreslås tre prioriteringar som förstärker varandra:
– Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.
– Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.
– Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och
Territoriell sammanhållning.

EU-Mål
EU måste utifrån dessa tre prioriteringar fastställa var man vill stå år 2020. Kommissionen föreslår därför följande överordnade EU-mål:
– 75 % av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete.
– 3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU.
– Energi- och klimatmålen ”20/20/20” ska nås (inbegripet en utsläppsminskning på 30 % på
vissa villkor).
– Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 %, och minst 40 % av
den yngre generationen ska ha avslutad högre utbildning.
– Antalet personer som hotas av fattigdom ska minska med 20 miljoner.

Flaggskeppsinitiativ
För att se till att varje medlemsstat anpassar Europa 2020-strategin efter sin egen situation föreslår kommissionen att EU:s mål omvandlas till nationella mål och strategier.
Målen avspeglar de tre prioriteringarna (smart, hållbar tillväxt för alla), men de är inte
uttömmande: en lång rad åtgärder kommer att krävas på medlemsstats- och EU-nivå samt på
internationell nivå för att understödja dem. Kommissionen föreslår sju huvudinitiativ som ska
påskynda framstegen inom varje prioriterat område:
– ”Innovationsunionen” ska förbättra de grundläggande villkoren och tillgången till
finansiering för forskning och innovation så att innovativa idéer kan omvandlas till
produkter och tjänster som skapar tillväxt och arbetstillfällen.
– ”Unga på väg” ska stärka utbildningssystemens resultat och underlätta ungdomarnas
inträde på arbetsmarknaden.
– ”En digital agenda för Europa” ska påskynda utbyggnaden av höghastighetsinternet och
utnyttja fördelarna med en digital inre marknad för hushåll och företag.
– ”Ett resurseffektivt Europa” ska bidra till att koppla isär ekonomisk tillväxt och
resursanvändning, stödja omställningen till en koldioxidsnål ekonomi, öka användningen
av förnybara energikällor, modernisera vår transportsektor och främja energieffektivitet.
– ”Industripolitik för en globaliserad tid” ska förbättra företagsklimatet, särskilt för små och
medelstora företag, och stödja utvecklingen av en stark och hållbar industribas med
internationell konkurrenskraft.
– ”En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen” ska modernisera arbetsmarknaderna
och ge människor ökad egenmakt genom kompetensutveckling under hela livet i syfte att
öka deltagandet på arbetsmarknaden och bättre anpassa tillgången och efterfrågan på
arbetsmarknaden, inbegripet genom arbetskraftens rörlighet.
– ”Europeisk plattform mot fattigdom” ska garantera social och territoriell sammanhållning
så att tillväxtens och sysselsättningens fördelar kommer många till del och att människor
som drabbats av fattigdom och social utestängning kan leva ett värdigt liv och aktivt delta i
samhället.

Dessa sju huvudinitiativ kommer att engagera både EU och medlemsstaterna. Instrument på
EU-nivå, särskilt den inre marknaden, finansieringsmekanismer och externa politikverktyg,
kommer att användas fullt ut för att åtgärda flaskhalsproblem och åstadkomma resultat på
vägen mot Europa 2020-målen. Som en omedelbar prioritet håller kommissionen på att
kartlägga vad som krävs för att skapa en trovärdig exitstrategi, fortsätta reformen av
finanssystemet, säkerställa budgetkonsolidering för långsiktig tillväxt och stärka
samordningen inom den ekonomiska och monetära unionen.
Vill du veta mer om EU kontakta ditt lokala Europa Direkt kontor. Via www.eukomm.se och under EU för dig hittar du kontaktuppgifter till ditt närmaste kontor.

Källa: Meddelande från Kommissionen http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SV_ACT_part1_v1.pdf