Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Europas grönaste stad ser fram emot ytterligare tillväxt

Växjö har länge haft och har fortfarande en särpräglande ställning i Sverige som en av de främsta tillväxtkommunerna. Växjö befinner sig konstant bland de främsta i olika nationella rankningar som mäter allt från företagsamhet och sysselsättning till miljöprestationer och boendekvalitet. Växjö har också haft den kraftigaste befolkningsökningen efter Umeå sedan andra världskriget. Kommunen har med andra ord en stark dragningskraft där allt talar för vidare tillväxt och för att kunna möta den krävs välorganiserade insatser från kommunens sida. Kommunstyrelsens ordförande Bo Frank redogör här för nuläget och framtidsvisionen för Växjö.

– Som Europas grönaste stad har Växjö en utmärkande ställning i den nationella miljöpolitiken. Med en stark miljötradition rustade vi för att bli en fossilbränslefri kommun med start redan på 90-talet. Vi har lyckats minska utsläppen med totalt 37 procent mellan 1995 – 2007, vilket innebär att mängden utsläpp per invånare här i Växjö är ca hälften jämfört med medelsvenskens.

I täten med klimatsmart byggande
För att ytterligare illustrera kommunens höga ambitioner bygger man nu Europas högsta trähus som samtidigt också är ett passivhus. Totalt uppgår pågående nyproduktioner och ombyggnationer i Växjö till en sammanlagd investering på över en miljard kronor.
– Vi går i täten i Sverige när det gäller klimatsmart byggande, vi tillåter bara nyproduktion med extremt låg energikonsumtion. Då finns det i huvudsak två alternativ: fjärrvärme eller passivhus. Vår energiprofil är en betydande del av vår långsiktiga hållbarhetsvision, idag är ca 58 procent av vår konsumerade energi baserad på förnyelsebara energikällor. Naturligtvis har vi för avsikt att höja siffran framöver.

Arenastaden i Växjö
Arenastaden i Växjö ska bli ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och ska samtidigt stärka Växjö som rekreations- och besöksort. Nybyggda arenor utgör tillsammans med befintliga enheter en helhet där de flesta populära sporter representeras.
– Arenorna skapar mötesplatser för människor, det är ambitionen bakom som styr utvecklingen och tillsammans med byggherrar och entreprenörer söker vi stärka Växjö som en nationell mötesplats. Vi ser att våra ansträngningar ger resultat då bl.a. Melodifestivalen kommer att hållas här i Växjö i Vida Arena.

Fantastisk infrastruktur
Växjö ligger bra till med pendelavstånd till Kastrup. Från Växjö tar man sig lätt vidare till Sveriges och man så önskar Europas största städer, och kommunen har enligt Bo Frank en fantastisk infrastruktur även när det gäller evenemang – både inom idrott och musik. Växjö konserthus har en komplett symfoniorkester och musiken är ytterligare ett tillväxtområde för kommunen.
– Vi konkurrerar med de större städerna i Sverige även när det gäller serviceutbud och rekreation, och det är vi mycket stolta över. Då vi har ett stort behov av högutbildad arbetskraft söker vi marknadsföra kommunen, och då bl.a. genom att påvisa den goda infrastrukturen, avslutar Bo Frank med.