Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Faveo är nordens mest expansiva företag inom professionell projektledning

Faveo erbjuder projektledning i både små och stora projekt inom flera olika sektorer. Företaget är med hela vägen- från start till mål. Kunden avgör servicegraden. Faveo ser projektledning som en egen profession. En projektledare ska leverera rätt produkt i rätt tid till avtalat pris, med ansvar för planering, styrning, genomförande och uppföljning. För Faveo är fungerande projektledning av yttersta vikt. Det handlar inte om individer, utan om förmågan att kombinera ledarskap, strukturkapital och humankapital. Tack vare inställningen till professionell projektledning skiljer sig Faveo från andra konkurrenter. Faveo bildades 2010 genom en sammanslagning av Swepro och PTL (norskt företag).

Faveo är i första hand verksam inom områdena samhällsbyggnad, energi och verksamhetsutveckling. Medarbetarna har ett nära samarbete med olika aktörer, bedömer risker, säkerställer god kvalitet och rätt resursbedömning i förhållande till kundens verksamhetsplan. Faveo är samarbetspartner till Project Management Institute och är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Företaget har 320 medarbetare fördelade på tio kontor i Norge och Sverige. Faveo ägs av medarbetarna och är helt oberoende i förhållande till andra aktörer på marknaden. Företaget har hela tiden haft projektledning och projektrelaterade produkter som affärsidé och visionen är att vara nordens ledande projektledningsföretag.

God samarbetsförmåga
Faveo värdesätter god samarbetsförmåga bland sina medarbetare, besitta förmågan att bidra till andras utveckling, bygga lagkänsla, att utveckla nätverk och starka relationer. Faveo satsar på bra ledare som har förmågan att ta till vara på specialistkompetenser inom personalstyrkan, hos kunden eller hos någon av företagets samarbetspartners. Kunden skall alltid känna sig trygg och ha kännedom om att kompetensen finns hos alla Faveos medarbetare, att alla kan sitt yrke och att Faveo levererar de förväntade resultaten.

Miljömedvetna
Företaget är mycket miljömedvetet och väl medveten om vilka konsekvenser deras projekt har på miljön och den lokala omgivningen. Flera av Faveos norska kontor är liksom Faveo miljöcertifierade. Företaget arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan och som ett led i detta har Faveo investerat i en videokonferens utrustning. Satsningen innebär en minskning av resandet inom bolaget.

Energi
Ulrika Wretås är affärsområdeschef inom energi-sektorn. Hon berättar att projekt inom energisektorn har utgjort en betydande del av Faveos verksamhet sedan mitten av 1980- talet.
– Vi har varit projektledare för konstruktion och modernisering av kärnkraft samt för hantering av kärnbränsle och kärnavfall. Våra projektledare arbetar med modernisering och konstruktion av vindkraftverk, vattenkraftverk och värmekraftverk. Faveo erbjuder också specialistkompetens inom värmeteknik och kontrollsystem för väg och järnväg. Som exempel kan nämnas vindkraftsprojekt i Danmark, kärnkraftsutredning och ny gaspanna för Öresundsverket.

Ulrika Wretås tycker att kärnkraft är ett bra projekttema.
– Det är ett högaktuellt och vi kan gå in på ett professionellt sätt och styra upp när något har gått fel. Vidare går vi in med upphandling och styrning i vattenkraft- vindkraft- och energibolag. I stora projekt hjälper vi till med rådgivning. När det gäller pågående projekt paketerar och organiserar och tittar var projektet står någonstans. Ett företags personal kan lätt bli färgad och det kan bli en personal relation.

Intern utbildning
– Faveo har en policy som innebär att vi lär av varandra. Äldre medarbetare handleder yngre medarbetare. Intern utbildning leder till bra metodik bland våra medarbetare, vi får den verktygslåda vi behöver och det skapar bra ledare. Med den tryggheten blir det även lättare att hantera situationer som uppkommer.

Samhällsbyggnad
Faveo har haft nyckelroller i flera av nordens största samhällsbyggnadsprojekt. Företaget erbjuder projektledning och specialisttjänster vid uppförande av industri- kontors-, kultur-, allmännyttiga byggnader och bostäder. Fortsättningsvis är det viktigt att nämna Faveo genomför projekt och erbjuder specialisttjänster för anläggning av vägar, järnväg, hamnar, flygplatser och kommunala anläggningar.

Verksamhetsutveckling
Som avslutning kan nämnas att Faveo har sin grund i bygg och anläggningsbranschen. Byggverksamheten omfattar människor, miljö, drift, organisation, framtidsperspektiv och konkurrenskraft. Även här finns specialister som organiserar och styr upp projekt.