Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Fenestraskolan – där elevernas utveckling placeras i centrum

På Fenestra är lärande och utveckling som en ständigt pågående process där eleverna ses som individer. Det är viktigt att ta tillvara på allas kunskaper, och att alltid ha med sig vetskapen om att alla är unika. Detta förhållningssätt har pedagoger och annan personal på Fenestraskolan tillämpat sedan starten år 2000.

Fenestraskolan är en friskola i Göteborg. De två enheterna, den ena på Gyllenkrooksgatan i centrala Göteborg och den andra på Hisingen, står för ett modernt, individanpassat lärande för elever i årskurs 1 – 9.
Det började med Gyllenkrooksgatan, och på mycket kort tid identifierades ett stort intresse för skolan varpå man startade en ny enhet även på Hisingen. Vid båda skolorna strävar man efter ett öppet förhållningssätt för att skapa möjligheter för eleverna att utvecklas till fördomsfria, öppna och kritiskt granskande individer.
Skolans profil bygger på tre grundprinciper: förbyggande arbete, tillgänglig och engagerad personal, samt mindre elevgrupper. Till förebyggande arbete hör bl.a. kamratuppmuntran samt social och emotionell träning. Tack vare mindre elevgrupper får alla en chans att synas, vilket understryker ambitionen att ta tillvara på allas kunskaper.

Verklighetsförankrad utbildning
Fenestraskolan vill utveckla samarbeten med det kringliggande samhället och även i vissa fall näringslivet.
– Ett bra exempel på hur vi försöker arbeta närmare vår omgivning är att vår bildlärare även arbetar som kulturombud/informatör, hon utgör därför en länk
mellan kulturinstitutionerna i Göteborg och skolan, berättar Srdjan Muratovic, rektor på Fenestraskolan i centrum. Hon har redan gjort flera fina projekt med våra elever tillsammans med Konsthallen och Världskulturmuseet.
Skolan ämnar utveckla fler samarbeten genom att kulturombudet aktivt söker utifrån utbudet som finns i Göteborg.
– Det är viktigt för våra elever att kunna arbeta mer verklighetsbaserat och kunna lämna skolans väggar och visa upp sig och det de skapar. Då blir arbetet mer meningsfullt och motivationen ökar. I och med att vår skola ligger i centrum har vi ett stort utbud såväl kulturinstitutioner som idrottshallar och evenemang vilket vi försöker utnyttja.

Tydlig hälsoprofil
Sedan juni 2010 är Fenestraskolan en hälsodiplomerad skola, en av de få i Västra Götaland. Diplomeringen är som ett bevis på att man arbetar aktivt för elevers och personalens hälsa.
– I vårt hälsofrämjande arbete ingår mycket mer än att ha idrott på schemat två gånger i veckan. Det är minst lika viktigt att vi tillhandahåller en god arbetsmiljö samt underlättar för elever och anställda att göra hälsosamma livsstilsval.En av skolans hörnstenar är trygghet och hälsa. Vi har en välutarbetad likabehandlingsplan och arbetar mycket i förebyggande syfte när det gäller trygghet, förklarar Srdjan Muratovic.
På Fenestraskolan har man integrerat SET (social- och emotionell träning) på schemat, även kallat livskunskap. I kombination med kamratstödjarverksamhet erbjuder man även temakvällar för föräldrar. Nyligen diskuterades kränkningar via nätet.
Skolidrottsföreningen ger elever möjlighet att träna extra och inom olika DM-tävlingar möta elever från andra skolor. Idrottssammanhangen skiftar från golf, dans och hästhoppning till fotboll, handboll och innebandy.

Tydligare krav för bättre prestation
Srdjan Muratovic tror att den nya skolreformen kommer underlätta för elever och lärare genom tydligare kunskapskrav och en mer strukturerad läroplan.
– Vi har alltid följt skolforskning noga och en del av vår kompetensutveckling lutar sig tydligt mot forskning som bedrivs bl.a. på Göteborgs universitet. Idén med lektorskap är ytterligare ett exempel i den nya skollagen där pedagogerna uppmuntras att forska själva och höja sin kompetens utifrån vetenskapliga grunder, säger Srdjan Muratovic som avslutning.