Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Fler bostäder för ett gott liv byggs i Svedala

Det goda livet är något som man i Svedala utan överdrift kan lyfta fram som konkurrensfördel. Kommunens läge förenar möjligheten att bo mitt i den lantliga idyllen, men samtidigt tillhöra en större arbetsmarknad tack vare närheten till Malmö och Lund. Svedalahem måste snabbt planera för fler bostäder för att svara på efterfrågan.

Efterfrågan på bostäder är troligtvis större än någonsin tidigare i Svedala. Att intresset ökat så pass kraftigt ger en positiv indikation, men samtidigt måste bostadsfrågan lösas. Det är allmänt känt att tillgängliggörande av hyresrätter skapar flyttkedjor, och det söker Svedalahem uppnå genom flera parallella projekt.

Utvecklar centrala Svedala
Svedalahem har en stark närvaro med många lägenheter i centrala Svedala, samt även i tätorterna Bara och Klågerup. Framtida nybyggnationer kommer i första hand att koncentreras till tätorterna.
I Svedala tätort har man redan byggt färdigt ett större projekt i form av Segehus 2 och 3 med inflyttning för ungefär ett år sedan. Nästa stora steg blir att utveckla den nyligen förvärvade fastigheten i kvarteret Svanen, där det planeras för upp till 50 nya hyresbostäder och ungefär 700 kvm affärslokaler i bottenplan mot Storgatan.
– Projektet är betydelsefullt för Svedala då kvarteret ligger mitt i centrum, där efterfrågan är som störst. För att kunna sätta rimliga hyresnivåer kommer vi att satsa på lite mindre lägenheter men med en genomgående hög standard, säger Svedalahems vd Pehr Carlberg.
Byggstarten beräknas till hösten 2018, då det krävs vissa markåtgärder innan dess.
Ytterligare ett nybygge planeras centralt, och då närmare bestämt på den gamla idrottsplanen vid Sveagatan. Här kan det bli fråga om upp till 40-talet lägenheter, men med byggstart längre fram efter att den nya detaljplanen godkänns.

Nytt bostadsområde i Bara Backar
För att bibehålla en levande landsbygd kommer Svedalahem att satsa i de mindre tätorterna på sikt. I det pågående samarbetet för att utveckla det nya bostadsområdet Bara Backar i tätorten Bara planerar Svedalahem för byggnation av ett större antal hyresrätter. Bara Backar utvecklas av både privata och allmännyttiga aktörer för att skapa mångfald med blandade upplåtelseformer.
I framtiden kommer det att finnas minst 240 nya bostäder i Bara Backar, samt en ny förskola och flertalet lekplatser. Platsen bjuder på generösa grönområden för rekreation och fritid, med gång- och cykelstråk genom hela bostadsområdet. Det kringliggande området är mycket attraktivt med stora gröna ytor, golfbanor och den rika bokskogen som orten Bara är känd för.
Första etappen avseende byggnation av förskola pågår för fullt och markarbeten för nästa etapp, som avser bostäder projekteras för närvarande. Bostadskvarteren kommer sedan succesivt att byggas och Svedalahems deltagande i Bara Backar beräknas komma igång om ett par – tre år.