Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Flyg – en framtidsbransch

Efterfrågan på flygresor växer hela tiden. Det handlar om näringslivets behov av snabba transporter, men också människors längtan efter nya upplevelser och andra kulturer. Handeln mellan länder ökar hela tiden och för att göra affärer behövs möten. I takt med att tiden blir allt dyrbarare använder allt fler flyget. Även flygfrakten ökar och räknat i värde står den för en betydelsefull och växande del av det totala godsvärdet.

Flyg är en ung bransch, i Sverige fyller den 100 år 2010. Från min ungdom minns jag vad spännande det var när kompisar och släktingar berättade att de åkt på charterresor till Mallorca, Italien eller Spanien. På sextiotalet var det fortfarande ovanligt att ha flugit. Nästa trend kom när Jan Carlzon som chef för Linjeflyg drog igång folkflyget och sålde billiga biljetter till inrikesflyget. Då var det många ungdomar som lärde sig flyga. På åttiotalet utvecklades också Stockholm-Arlanda till ett stort både nationellt och internationellt nav. Flygplatsen som tidigare betraktats som liggande långt från stan ligger nu i landets mest expansiva område, korridoren mellan Uppsala och Stockholm.

Avregleringen av flyget tog sin början i USA 1978 och den har sedan spridit sig i allt vidare ringar. Svenskt inrikesflyg avreglerades 1992 och det blev bl a upptakten till en ny blomstringstid för anrika Bromma flygplats. Sveriges inträde i EU i mitten av nittiotalet öppnade dörren för lågprisflyget. Lågprisbolagets Ryanairs inträde på den svenska marknaden 1997 var en händelse som fått stor effekt på flygpriserna. De har starkt bidragit till att Skavsta flygplats, en av Sveriges få privata flygplatser, blivit Sveriges tredje största flygplats. LFV sköter den lokala flygledningen där liksom på 37 andra platser runt om i landet.

Säkerhet är A och O för alla som är verksamma i flyget. Lite skämtsamt brukar vi säga att den farligaste delen av en flygtur är bilresan till flygplatsen. Statistiskt sett är flyget ett mycket säkert transportmedel. Stora insatser görs inom av alla inom branschen för att hålla incidenter och haverier på en låg nivå.

Men en annan del av säkerheten kom i fokus efter 11 september 2001. Terrorattacken med flygplan i USA ledde till en dramatisk skärpning av kraven på luftfartsskydd. Under 2000- talet har säkerheten i samband med t ex incheckning och boarding hela tiden skärpts.

År 2010 är ett märkesår också för mig och LFV. Fr o m 1 april är affärsverket LFV helt fokuserat på flygtrafikledning. Men delningen är inte den första organisationsförändringen under min tid på LFV. År 2005 bildade dåvarande Luftfartsinspektionen samt Luftfart och Samhälle den nya Luftfartsstyrelsen, som blev en renodlad myndighet. Den blev inte långlivad utan är sedan 2009 en del av Transportstyrelsen, som utfärdar regler för och följer upp flygsäkerheten.
Affärsverket LFV, Luftfartsverket, med anor sedan 1947 lever dock vidare, men med ett än mer begränsat uppdrag eftersom de statliga flygplatserna överfördes till det nybildade bolaget Swedavia 1 april 2010. Delningen innebär att vi i Sverige gått samma väg som i t ex Danmark där flygplats- och flygledningsverksamheterna skilts åt sedan länge. Tittar man sig runt i Europa är den situationen vanlig.

Vår uppgift idag handlar om flygtrafiktjänst som vi säljer till och får betalt för av flygbolagen, flygplatser och försvarsmakten. Vi är alltså inte skattefinansierade utan ett Affärsverk i ordets fulla innebörd.

Jubileumsåret och vår nystart har bidragit till att vi sökt våra rötter. Starten för flygledningen i Sverige var när Tedde Anderson anställdes som den förste flygledaren i början av 30- talet. 1978 integrerades den civila och militära flygledningen genom att den organisation som fanns inom Flygvapnet tillfördes Luftfartsverket. Ett framsynt beslut som frigjort luftrum och effektiviserat flygtrafiktjänsten. Lösningen är fortfarande till sin omfattning unik. Vi är stolta över vad vi uträttat under 75 år, men den viktigaste uppgiften för oss är att dra upp riktlinjerna för hur vi ska möta dagens utmaningar och forma en fortsatt spännande framtid för flygledningen – och därmed för flyget.

Flyget är till sin karaktär internationellt och behöver en väl fungerande flygledning. Men vi, liksom flygledningen i hela Europa, står inför stora utmaningar. EU har tagit en ledarroll för att förnya och effektivisera verksamheten. Effektiviteten i luftrummet ska öka och kostnaderna minska, bl a genom att staterna ska etablera luftrumsblock där nationsgränserna suddas ut.

LFV arbetar aktivt med den inriktningen och samarbetar med flygtrafiktjänster i hela det nordeuropeiska området får att nå målen. Ett första projekt var att tillsammans med våra kollegor i Norge och Danmark skapa en gemensam flygledarskola som förlades till Sturup. Samarbetet med Danmark har fortsatt utvecklas och vi har nu ett gemensamt luftrum, där Naviairs och vårt gemensamma bolag NUAC ska ansvara för flygningar en route.

LFV har ett flygledningssystem som även finns i flera andra länder. Systemet är ett av de modernaste som finns, men det måste ständigt utvecklas för att möta nya, internationella krav. Vi, våra kollegor och leverantören arbetar gemensamt med att vidareutveckla systemet. Det ger både ekonomiska och operativa fördelar och bidrar till en harmonisering av flygledningen i Europa.

Inom EU- projektet ”Single European Sky” intar LFV en ledande roll i flera viktiga utvecklingsprojekt. Genom att vara på teknisk framkant och med strategiska samarbeten utveckla branschen kan vi kan erbjuda våra kunder en ännu större kundnytta.
En annan utmaning är att hantera den nya situationen med konkurrens om lokal flygtrafikledning. Sedan 1 september är den konkurrensutsatt eftersom den nya luftfartslagen ger flygplatsägaren ett avgörande inflytande över vem som ska bedriva den verksamheten. Örebro, Växjö och Västerås flygplatser har gemensamt upphandlat och tecknat ett nytt avtal om flygtrafiktjänst med en annan leverantör än LFV. Därmed skrevs historia inom svensk luftfart, ett monopol är brutet.
LFV är ett tjänsteföretag inom flygbranschen med en produktportfölj som innefattar mer än flygledning. Här finns tjänster som systemförvaltning, hindermätning, flygmätning och konstruktion av säkra och miljövänliga flygvägar till och från flygplatsen. Med ödmjukhet, men också med en stor målmedvetenhet är vi redo att möta en ny omvärld och kundernas krav på effektiva och prisvärda flygtrafiktjänster.
Ett sätt att möta den utvecklingen är utvecklingen av ”fjärrstyrda torn” som vi tror mycket på. Vi samarbetar med tillverkningsindustrin och kollegor för att utveckla ett sådant koncept. Vi har kommit förbi idéstadiet, men det krävs en resa för att få konceptet certifierat. Jag är övertygad om att vi kommer att nå det målet.

Flyget är ingen stor politisk fråga, men det som sades om flyget under valrörelsen var huvudsakligen positivt. Med ett viktigt undantag, flygets negativa miljöpåverkan, särskilt kritiseras koldioxidutsläppen. Där har flygbranschen en stor utmaning. LFV gör en hel del som t ex att räta ut flygvägar och erbjuda ”gröna flygningar”. Flygbolagen kan skaffa nyare flygplan som har väsentligt lägre utsläpp och flygindustrin, bl a Saab arbetar med att morgondagens flygplan ska bullra än mindre, vara bränslesnålare och släppa ut mindre koldioxid. Med samarbete kan vi komma långt.
Flyget behövs för att hela Sverige ska leva, för att utveckla besöksnäringen och kunna behålla och utveckla företagande även i glest befolkade regioner. Varje år görs omkring 30 miljoner resor från svenska flygplatser och utrikesresenärerna står för drygt hälften av dem. Sverige är dessutom ett av världens mest exportberoende länder och ungefär 20 procent av värdet på den svenska utrikeshandeln kommer från flygtrafik.
En välfungerande och kostnadseffektiv flygledning är en nyckelfaktor för flygets utveckling. LFV är och kommer att vara en aktiv spelare både nationellt och internationellt för att bidra till detta. Vi tänker fortsätta driva på, så att vi genom en välskött flygledning kan bidra till att flyget utvecklas, vilket ger näringslivet goda utvecklingsmöjligheter och alltfler människor chansen till nya upplevelser.

Thomas Allard
Generaldirektör LFV

Faktaruta:
LFV idag är en organisation med ca 1 400 anställda, varav hälften är flygledare. Vi omsätter ca 2,3 miljarder och är verksamma på 38 platser runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Norrköping och de största arbetsplatserna finns på Stockholm-Arlanda och Malmö flygplatser.