Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

FORCE Technology – stöd under hela kontrollprocessen

FORCE Technology Sweden AB är ett av landets ledande kontroll- och provningsföretag. Affärsidén bygger på att erbjuda provning, kontroll, besiktning och personcertifiering samt teknisk rådgivning till industri, stat och kommun. Företaget är ackrediterat av SWEDAC för att utföra tester och kontroller av material och tillverkade produkter med fokus på produkt-, drifts-, miljö- och personsäkerhet.

FORCE Technology Swedens verksamhet går i huvudsak ut på att säkerställa att myndigheternas krav gällande kvalitet, funktion och säkerhet uppfylls i produkter och system som exempelvis tryckluftsbehållare, pannanläggningar, rörledningar och cisterner.
– Våra kunder ska kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet och vi ser till att både produkter och produktsystem lever upp till de krav som ställs, understryker Fredrik Larsson, divisionschef för Inspektion och Beräkning.

Stor kompetensbas i ryggen
I Skövde verkar besiktningsingenjör Björn Thorsell, som också är kvalitets- och miljöansvarig inom divisionen Inspektion och Beräkning. Björn har med sig mångårig erfarenhet från besiktning och inspektion av trycksatta anordningar.
– Vi hjälper kunden genom hela kontrollprocessen. Genom installationsbesiktning, schemagranskning och anläggningskontroll/systemkontroll ser vi till att installationen är i enlighet med gällande föreskrifter. Vi utför också löpande besiktning för att säkerställa utrustningens fortsatta drift under hela dess livslängd, berättar Björn.
Inspektioner av trycksatta anordningar är Skövdekontorets huvudområde, men man åtar sig gärna andra typer av uppdrag som ryms inom koncernens tjänsteportfölj.
– Vi har tillgång till en stor kompetensbas och förmedlar de tjänster som efterfrågas oavsett om kunden finns här eller på andra orter där vi verkar, fortsätter Björn.

Ser besiktning utifrån ett helhetsperspektiv
Oavsett om kunden behöver validera sitt kvalitetsledningssystem, kvalitetskontroll av stålkonstruktioner, certifiering av svetsare eller besiktning av trycksatta anordningar så räcker det med en kontakt. FORCE Technology sköter resten, vilket inbegriper förmedling av rätt kontakter och rätt kunskap så att kunden slipper oroa sig och kan lägga all kraft på sin kärnverksamhet. Här förklarar Fredrik Larsson:
– Vi ser besiktning av trycksatta anordningar utifrån ett helhetsperspektiv där samverkan mellan arbetsgivare, anställda, skyddsombud och kontrollorgan är den centrala biten. Genom att arbeta efter detta synsätt får man in kvalitet i hela kedjan från konstruktion och projektering till drift och underhåll. Vi förstår helheten och förmedlar kunskap som i sig innebär ökade värden för kunden, vi vill framstå som en naturlig samarbetspartner där vi bygger relationer på ömsesidig respekt.

Vindkraftsbranschens tillväxt innebär ökade möjligheter
Dagens kraftiga tillväxt inom grön energi med etableringar av vindparker i bl.a. Västra Götaland och Dalsland innebär också ökade möjligheter för FORCE Technology.
– Vi har tillgång till mångårig erfarenhet och kompetens via moderbolaget i Danmark när det gäller vindkraftsetableringar, berättar Fredrik Larsson. Vi kan erbjuda flera olika lösningar för kontroll av vindturbiner och tillämpningar från konstruktion till underhåll av aktiva vindkraftverk. Som exempel använder vi en mobil vingscanner som hängs upp på en av verkets vingar och som därefter klättrar uppför vingen, detta möjliggör full kontroll på plats. Vi har också en patenterad lösning för offshoreanläggningar där vi med hjälp av en specialdesignad flotte kan utföra kontroller.

Kort om koncernen
FORCE Technology Sweden AB har 23 kontor i Sverige från Malmö till Kiruna med huvudkontor i Västerås. Det danska moderbolaget har huvudkontor i Brøndby utanför Köpenhamn. Utöver det svenska dotterbolaget finns verksamheter i Norge, Ryssland och Kina, där de senaste etableringarna var Shanghai och Beijing.