Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

FöretagsHälsan FHC AB levererar lönsam arbetsglädje för ett mer konkurrenskraftigt Blekinge

FöretagsHälsan FHC AB är Karlskrona och Ronneby kommuners ledande aktör inom företagshälsoområdet med totalt cirka 250 kundföretag, från de största till de minsta. Verksamheten skiljer sig från den traditionella företagshälsan genom att man erbjuder ett bredare tjänsteutbud som även omfattar främjande och utvecklande koncept som ledarskapsutveckling och effektiva verktyg för en bättre psykosocial arbetsmiljö. FöretagsHälsan tar ett helhetsgrepp som leder till friskare personal, effektivare organisationer och ett mer konkurrenskraftigt Blekinge.

FöretagsHälsans upptagningsområde är hela Blekinge län och man har ett starkt fäste inom det privata näringslivet i både Karlskrona och Ronneby. FöretagsHälsan fokuserar på att människor ska ha en sund livsstil som även bidrar till att man undviker skador och sjukdom. Begreppet livsstil inbegriper bl.a. motion, matvanor och tobaks- och alkoholkonsumtion samt inte minst stress! Det ökade behovet av hjälp mot stress och utbrändhet har resulterat i att FöretagsHälsan har öppnat en speciell Stressmottagning. Man har också tillgång till terapeuter med specialkompetens för rehabilitering knutet till alkoholmissbruk och riskbruk. Några exempel på verktyg som används vid livsstilsförändringar är Stressprofil, Mindfulness, Yoga, KBT och MI. Man jobbar såväl med grupper som med enskilda individer.
FöretagsHälsan erbjuder företagen utbildningar och föreläsningar inom ett flertal områden såsom arbetsmiljö, ergonomi, hjärt/lungräddning, alkoholproblematik, stresshantering, kost/motion m.m.
Lagstadgade och allmänna hälsoundersökningar finns naturligtvis också i utbudet av tjänster.

Ledarskapsutveckling
Ett område som FöretagsHälsan arbetat med i många år är coachning och utveckling av ledare. Ledarskap är en nyckelfråga när det gäller arbetsmiljön och hur bra medarbetarna trivs och upplever sin arbetsmiljö. FöretagsHälsan stöttar chefer som vill bygga upp sitt eget ledarskap med en inre trygghet för att få företaget och individen att växa och utvecklas. Därför har man också startat ledarskapsutveckling som en egen enhet i Karlskrona och Ronneby för några år sedan.
Enheten som kallas Ledarskapsakademien Syd, erbjuder program för både erfarna och nytillsatta ledare inom såväl offentlig som privat verksamhet. Här finns något att hämta för alla typer av verksamheter inom alla sektorer. Det handlar om allt från serviceföretag och industrier till offentlig förvaltning.

Lönsam arbetsglädje
Det övergripande målet för FöretagsHälsan är att leverera lönsam arbetsglädje. Målet uppfylls genom en rad olika metoder och åtgärder, varav ledarskapsutveckling är en. En ibland bortglömd faktor är att personalen kan behöva tränas och utbildas i ett bra medarbetarskap också. Genom att man analyserar de individuella faktorerna som påverkar arbetsmiljö och hälsa kan man snabbt kartlägga behovet av åtgärder.
– Det finns många olika saker som påverkar hälsan och arbetsglädjen hos personalen. Förutom medicinska problem kan felaktiga kostvanor, brist på motion och sömnbrist vara exempel på sådana faktorer, förklarar Jan-Erik Lindqvist som är VD på FöretagsHälsan FHC. Vi är experter inom de viktiga områdena medicin, psykosocial hälsa, hälsoutveckling samt fysisk arbetsmiljö, organisation och ergonomi. Därmed kan vi komma underfund med underliggande problematik som kan orsaka sjukfrånvaro om den inte uppmärksammas.
Genom att jämföra frånvarostatistik före och efter insatsen får man ett kvitto på en god service genom att påvisa att sjukfrånvaron sjunkit efter FöretagsHälsans insats. Ett samarbete med oss ska resultera i en attraktivare arbetsplats, avslutar Jan-Erik.

Korta fakta om FöretagsHälsan FHC
FöretagsHälsan har 16 anställda och man hyr dessutom in konsulter såsom privatpraktiserande psykologer, sjukgymnaster och naprapater från närområdet. Produktutbudet är mycket omfattande och innehåller i stort sett allt som en företagshälsa ska kunna erbjuda.
FöretagsHälsan bildades 1989 genom en sammanslagning av två företagshälsor i Karlskrona.
Det är ett fristående företag med korta beslutsvägar och platt organisation.
Idag ägs bolaget av personalen till 30 procent och resterande del ägs av ett mindre antal företag i regionen.