Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Forskare från Linnéuniversitetet i skarpa projekt tillsammans med näringslivet

Linnéuniversitetet värnar om möten mellan akademi och näringsliv. Man försöker att uppmuntra en ökad spridning av forskningsresultat genom flera olika initiativ. Inom två vetenskapligt sett angränsande områden, båda med ursprung ur elektrotekniken, utvecklas nu skarpa framtidsprojekt i nära samspel med näringslivet.

Börje Nilsson leder tillsammans med Sven Nordebo en forskargrupp inom området vågor och signaler. Vetenskapsrådet finansierar viktiga delar av gruppens forskning inom felsökning av kablar, här samarbetar Linnéuniversitetet med ABB Cables i Karlskrona samt företaget Baltic Cable i ett utvecklingsprojekt rörande huvudkabeln som går mellan Sverige och Tyskland.
– Vi arbetar bl.a. med att ta fram underlag för system och utrustning för att på ett översiktligt sätt kunna utföra mätningar på kabeln, berättar Börje Nilsson. Under september 2010 utförde vi testmätningar på kabeln tillsammans med ABB. Vi kunde därefter ta fram preliminära underlag för att på sikt kunna utföra felsökningar.
Forskargruppen kommer att göra uppföljande mätningar med ABB i september i år, man har även anställt en industridoktorand från ABB Cables.
– Projektet har stora förhoppningar från alla håll och alla parter känner en stark optimism, dvs. vi, ABB Cable och Baltic Cable. Vi har inte bara lyckats sy ihop ett projekt av hög vetenskaplig rang, forskningsresultaten kommer även industrin till gagn genom den öppna dialogen vi har, förklarar Börje Nilsson vidare.

Projekt som gynnar hela Europa
Baltic cable, som kabeln också kallas, är en mycket viktig del av den totala elkraft- och transmissionsinfrastrukturen, och då inte bara i Sverige utan i hela Europa. Att öka tillgängligheten över en så pass viktig anläggning gynnar inte bara svenska och europeiska näringslivsaktörer utan även samhället i stort.
– Utvecklingsarbetet kring Baltic cable kommer hela samhället till nytta, understryker Nils Nordtorp, projektansvarig på Baltic Cable AB. Därvid är det mycket viktigt att stödja den här typen av forskning och utveckling även från vår sida.
Genom att ge Linnéuniversitetet möjlighet att göra mätningar på sin HVDC kabel ger Baltic Cable forskarna ett unikt underlag att arbeta vidare med. Dessutom ges ett ypperligt tillfälle att applicera, förfina och anpassa teoretiska modeller med verkliga fysikaliska mätningar på ett verkligt objekt och inte bara små modeller.
– Målet för oss är att ha så hög tillgänglighet som möjligt på vår infrastrukturanläggning, vi vill underlätta och stödja forskningen hela vägen.
Genom samarbetet med universitetet får Baltic Cable AB möjlighet att utveckla och förfina sina kabelmodeller och därvid även bygga bättre mätutrustning för kabelfelsökning på Baltic cable.
– Att åtgärda ett kabelfel på Baltic cable är både ett resurs- och tidskrävande arbete. Med bättre och förfinade mätmetoder så kommer avbrottstiden vid kabelfel att minska och på det sättet även gynna hela energimarknaden, poängterar Nils Nordtorp.

Samverkan grundat på utveckling av matematiska modeller
Vid Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik bedrivs även forskning inom området elektriska kraftomvandlare. Matz Lenells leder ett spännande forskningsprojekt tillsammans med Blekinge tekniska högskola, Alstom Power AB, Ericsson AB och MicroPower.
På MicroPower utvecklas kraftomvandlare som används för att ladda truckbatterier.Ett av målen i projektet är att utveckla bättre reglering av batteriladdningen, för att åstadkomma ökad batterilivslängd och för att förenkla handhavandet av laddningen .
– Vi tar fram de matematiska modellerna för en av MicroPowers kraftomvandlare, redogör Matz Lenells. Vi vill kunna utföra tester baserat på simuleringar och inte behöva ta fram en ny omvandlare varje gång. Liksom Börje Nilssons forskning bygger vår på matematiska modeller –det som skiljer är de elektriska nätens utformning.
Projektet sker i nära samverkan med de inblandade företagen och man drar nytta av sina respektive kompetenser.
– Vi har tack vare samarbetet med Linnéuniversitetet knutit viktiga kontakter med akademin, samt även med andra företag i regionen, berättar Magnus Phil. Vi på Micropower som har varit med i projektet har fått delta på intressanta projektseminarier, där vi bl.a. fått en bra bild av vad universitetet håller på med inom vårt område.
Just nu pågår tre examensarbeten på Linneuniversitetet och Blekinge tekniska högskola som tittat på reglerproblem för batteriladdare.
– Dessa examensarbeten hade med stor sannolikhet inte initierats utan projektet, avslutar Magnus Pihl.