Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Forskare kartlägger nya mediers roll i nya sammanhang

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett mångfacetterat ämne som har nära kopplingar till en rad olika områden, däribland sociologi, statsvetenskap, litteraturvetenskap, film, konst och idéhistoria. Ämnets bredd möjliggör samarbeten över gränser, där den gemensamma visionen kan vara att identifiera och utveckla nya innovationer som främjar modern kommunikation. Vi använder nya medier i allt större utsträckning. Inom ramarna för medie- och kommunikationsvetenskap, en egen avdelning vid Karlstads universitet, studeras bl.a. teknikens genombrott som förutsättning för modern kommunikation inom områden som migration, övervakning, politisk kommunikation, journalistik och public relations.

Modern kommunikation förknippas ofta med informationsöverflöd och problematiken kring att sålla bland all denna information. För att skapa nytta av information krävs att den görs hanterbar, och för att kunna hantera information måste den kunna lagras och vara sökbar. Vid Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap finns en starkt internationell forskningsmiljö med tre breda forskningsprofiler: Kommunikation, medborgarskap och social förändring, Digitala medier och kulturell cirkulation samt Globala mediestudier. Forskare och doktorander från hela världen samlas vid avdelningen i ett stort antal mycket skiftande projekt.

Samhälleliga problembeskrivningar över nya medier
Bland de många exempel på framstående forskning som bedrivs vid avdelningen kan nämnas ett projekt kring övervakningstekniker. Professor André Jansson och Miyase Christensen studerar övervakning ur ett beteendevetenskapligt perspektiv där man bl.a. undersöker människors upplevelser. Det kan röra sig om TV-övervakning eller registrering, eller t.o.m. om hur vi idag använder mobila medier för att övervaka varandra.
Resultaten visar att många uppskattar tekniken, men samtidigt känner sig många inkapslade av den, rentav kontrollerade. Forskarna har som följd av resultaten kommit med samhälleliga problembeskrivningar som kan ge en indikation över hur de nya medierna och nya vanor påverkar oss.

Den mobila medelklassens intressen
I ett annat projekt studeras det hur landsbygden kan knytas in med hjälp av ny teknik, avstånden blir mindre och landsbygden kan utvecklas till ett attraktivt alternativ till större städer genom att man numera med större flexibilitet och uppkoppling kan arbeta på distans. Landsbygden i nätverksamhället, som projektet kallas, syftar till att kartlägga landsbygdens nya möjligheter tack vare nya medier och ny teknik.
– Vi har börjat med att undersöka mindre samhällen i Skåne och Värmland, där vi har identifierat positiva attityder kring landsbygden och att bo och verka här. Landsbygden borde därför uppmärksammas mer när nya tjänster introduceras. Vi ser vissa tendenser hos den nya mobila medelklassen som gärna flyttar ut på landet, och för att fånga målgruppen bör tjänsteföretagen kanske tänka om, understryker André Jansson.

Nya medier i nya sammanhang
I ett tredje projekt studeras den s.k. mobila eliten, omfattande människor i maktpositioner inom den akademiska, finansiella och politiska sfären som på ett eller annat sätt driver den globala utvecklingen. Det handlar exempelvis om frågor kring livskvalitet och hur man med hjälp av nya medier kan vårda relationer.
Avdelningen har ett starkt engagemang i HumanIT, ett forskningscentrum vid Karlstads universitet som i nära samarbete med näringslivet bedriver IT-relaterad flervetenskaplig forskning och utveckling. HumanIT står för “Human Values of Information Technology” och målsättningen är att verksamheten inom HumanIT ska bidra till att öka värdet av den nya informationstekniken för den vanliga människan, dvs. allmänheten.
Vid avdelningen finns också ett innovativt internationellt masterprogram i Global Media Studies med studenter från hela världen.