Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Forska!Sverige värnar om medborgarnas hälsa och Sveriges framtid

– Vi vill göra medicinsk forskning till en nationell prioritering för medborgarnas hälsa och landets välstånd.
Sveriges ställning inom medicinsk forskning har försvagats om man jämför med konkurrerande länder.
Det säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare och en av initiativtagarna till Forska!Sverige.

Forska!Sveriges uppdrag är att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd. Detta gör man genom att förse centrala beslutsfattare med faktaunderlag och skapa ett konstruktivt diskussionsklimat för förändringar.
– Vi tar inspiration från Research!America, som har drivit frågan om forskning i 22 år, säger Anna.
Forska!Sverige grundades i september 2010 då ett antal personer skrev på ett förordnande att bilda en stiftelse, däribland f.d. statsministern Ingvar Carlsson, regissören Staffan Hildebrand, Arvid Carlsson, nobelpristagare år 2000, Marcus Wallenberg och Per Unckel.

Samarbetar med andra
– Detta är en stiftelse som många sympatiserar med och vi kommer i stor utsträckning att jobba i samarbete med andra med samma mål, exempelvis Hjärt-Lungfonden, Svenska Läkaresällskapet och olika patientföreningar, berättar Anna.
Anna disputerade i medicinsk innovationskunskap 2001 och har sedan dess gjort post-doc på Stanford, arbetat som vetenskapsattaché på svenska ambassaden i Washington DC och som direktör för forsknings- och innovationspolitik på branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag.
Hon arbetar nu helt för Forska!Sverige, men har fortfarande en deltidstjänst som senior forskare på enheten för BioEntreprenörskap på Karolinska Institutet och är även ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

Många fördelar
Medicinska framsteg leder till nytta för hela samhället och har många fördelar, till exempel:
• bidrar till att minska det lidande som sjukdom och ohälsa medför genom bättre och effektivare prevention och behandling
• skapar en effektiv och individanpassad vård och omsorg som motsvarar befolkningens förändrade behov
• skapar många nya och högkvalitativa jobb
• skapar ett Sverige som klarar av utmaningarna med en åldrande befolkning – där äldre kan bibehålla god hälsa och livskvalitet.

Vill stärka den medicinska forskningen
Forska!Sverige vill stärka den medicinska forskningen genom att se över strukturen och öka nivån på forskningsfinansieringen inom medicin så att Sverige blir ett konkurrenskraftigt alternativ till de mest attraktiva forskningsmiljöerna i världen.
– Vi är oroade över att många aktörer lämnar landet och etablerar verksamhet utomlands. Vi måste ha en världsledande forskning i Sverige för att företagen och de bästa forskarna ska bibehålla sin verksamhet här. Det måste också finnas effektiva processer för att föra ut forskningsresultat i form av nya behandlingar till nytta för patienterna. Men politik tenderar att emellanåt agera kortsiktigt. Därför behövs det en organisation som driver frågan på lång sikt och är en blåslampa på politikerna, menar Anna.

Forska!Sverige har grundats av personer från alla delar av samhället: politik, näringsliv, kultur, fackföreningar, patientföreningar, förvaltning, vård och universitet, som alla är djupt oroade över denna utveckling.
Stiftelsen är i uppstartsfas och arbetar med små medel. Men med gott samarbete med andra som också ser värdet av forskning för vår hälsa och landets välstånd hoppas Anna att verksamheten ska göra stor skillnad både på kort och lång sikt.

Framtidsvision
Forska !Sveriges framtidsvision är att:
• Sverige ska vara ett land som får Nobelpris, inte bara delar ut
• forskning, vård och företag ska utvecklas i och flytta till Sverige, inte flytta ut
• Sverige ska vara ett land där medicinska framsteg ska utvecklas och komma befolkningen till godo allt snabbare, inte långsammare.