Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Forskningsresultat vid Sahlgrenska Akademin: fysisk aktivitet utvecklar hjärnans kognitiva förmågor

Studier vid Sahlgrenska Akademin och Center for Brain Repair and Rehabilitation, CBR, visar att fysisk träning inte endast bidrar till att läka olika skador i hjärnan. I olika forskningsprojekt har man också lyckats påvisa samband mellan kardiovaskulär träning och hjärnans kognitiva förmågor.

Att fysisk träning har en positiv effekt på den mentala hälsan är många medvetna om. Regelbunden träning förbättrar blodcirkulationen och främjar sannolikt därmed hjärnans funktioner genom att olika ämnen bildas som kan verka rent kapacitetshöjande. Man kan säga att hjärnans prestanda ökar i samband med fysisk aktivitet.
FoUU Direktör Michael Nilsson är en av gruppledarna som verkar under CBR. Michael berättar att man gör olika försök att kartlägga hur effekterna av fysisk träning och annan multimodal sinnesstimulans når hjärnan, och på vilket sätt hjärnan påverkas och vilka processer som sätts igång.
– Vi undersöker sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktioner. Vi undersöker bl.a. människor som är mer tränade än andra, hur fysisk aktivitet kan kopplas till hjärnans prestation och IQ.

Ökad akademisk prestation hos aktiva barn
Ett intressant pågående projekt knyter in barns hälsa och fysisk aktivitet i skolor, där gör CBR:s forskarlag bl.a. fältstudier i olika skolmiljöer, kartlägger hur rörelseintensiva miljöer påverkar barnens inlärning och utveckling, samt tittar på hur fysisk aktivitet kan bidra till ökad akademisk prestation.
– Projektet är relativt nytt, men hittills har vi sett att de barn och ungdomar som har mer fysisk aktivitet på schemat generellt också presterar bättre, berättar Michael Nilsson. Kopplingen mellan fysisk aktivitet och bra betyg är spännande och kommer att belysas på flera olika sätt framöver.
Lina Bunketorp Käll ansvarar för projektet inom skola – hälsa – lärande. Hon berättar att den ökade stressen i förskolor och skolor faktiskt hämmar barnens inlärning. Långvarig inaktivitet hämmar också immunförsvaret samt den sociala och emotionella utvecklingen.
– Målet med vår forskning är att studera vilken betydelse fysisk och kulturell aktivitet och i synnerhet utomhuspedagogik har för barns akademiska prestation, utveckling och mentala hälsa. Vi undersöker olika skolmiljöer, där en del tillämpar väldigt mycket utomhuspedagogik och har goda personalresurser, och andra har mindre personal och kanske även mindre rörelseaktivitet på schemat, förklarar Lina.
Projektet är tvärvetenskapligt och involverar specialister inom olika discipliner. Det finns bl.a. en stark koppling till forskningsområdet barn och ungdomars hälsa. Det är med andra ord en stark forskningsmiljö som byggs upp under CBR med inriktning på barns aktivering och akademiska prestation.

Koppling hjärnans läkning och sinnesstimulans
Sahlgrenska Akademin och CBR arbetar med många olika inriktningar när det gäller hjärnans funktioner, skador och läkningsförmåga. Nu när den nya Idrottshögskolan etableras i Göteborg hoppas man på ökade samarbeten där Sahlgrenska Akademins forskare får möjlighet att verka i en kreativ miljö som för samman bl.a. studenter, idrottsorganisationer och elitidrottare.
Ett forskarkonsortium under Michael Nilssons ledning driver projektet ”Kultur och Hjärnhälsa” med stöd ifrån bl.a. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Medlen används för att fördjupa kunskaperna kring hur hjärnan påverkas av olika typer av sinnesstimulans, där kulturella aktiviteter som konst och dans har en viktig betydelse. Även detta projekt är tvärvetenskapligt, och innebär samverkan mellan CBR och exempelvis musiker och musikforskare.