Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Foyen Advokatfirma vill se en utbyggnad av vindkraften

För Foyen Advokatfirma är miljöfrågorna viktiga – särskilt vindkraft. Kommunerna kan i dag säga nej till vindkraftverk utan någon som helst motivering. De har fått en gräddfil anser Pia Pehrson, som vill få till en förändring hos landets kommuner.

Foyen Advokatfirma har sedan länge ägnat sig åt miljöfrågor. Byråns mångåriga erfarenhet har lett till en gedigen erfarenhet för bland annat vägar, järnvägar och energi. Många ärenden har handlat om vattenkraft, kärnkraft, värmekraft, vindkraft och naturgas. Foyen Advokatfirma vill se ett bättre samspel mellan miljörättsliga krav eller entreprenadkontrakt. Byrån har all den kompetens och kunskap som behövs när det gäller regler för offentlig upphandling, entreprenadrätt och miljörätt. Tack vare det kan byrån vara behjälplig med en smidig och kostnadseffektiv upphandling. Foyen Advokatfirma erbjuder skräddarsydda kurser inom miljö och fastighetsrätt, allt efter kundens önskemål. Hos Foyen Advokatfirma arbetar i dag 75 personer, varav 60 är jurister, med teknikrelaterade projekt.

Ta bort kommunernas vetorätt
Kommunerna har idag vetorätt när det gäller byggande av vindkraftverk. Sedan drygt ett år tillbaka kräver de också betalning för att godkänna ett sådant byggande. Det kallas bygdepeng eller delägarskap i vindkraftverk. Det är olagligt. Trots det fortsätter kommunerna att ställa detta som krav i översiktsplanerna. Tanken med ändringen i augusti 2009 var att göra det enklare att bygga vindkraftverk. Tyvärr har verkligheten visat sig bli en helt annan. Regeringen vågade inte minska kommunens inflytande.
Pia Pehrson är advokat och verksam vid miljörättsavdelningen, på Foyen Advokatfirma. Hon har tidigare arbetat på bl.a. fastighetsdomstolen och inom Vattenfallkoncernen. Där av hennes inriktning mot energi och miljö. Pia Pehrson tycker att det är alldeles för krångliga regler i Sverige och att beslutsfattarna tar för lång tid på sig.
– Sverige har en hel del kvar att göra. Miljöprocessen är krånglig och det är en långsam byråkrati. Vi skulle alla tjäna på en effektivare beslutsprocess. Om vi skall ha en chans att bli konkurrenskraftiga måste mer konkreta åtgärder till. Ta bort kommunens vetorätt och låt miljödomstol eller länsstyrelse göra en objektiv prövning.

Vill ändra lagstiftningen
Vindkraft utbyggnaden är en nationell angelägenhet som inte får beslutas helt på kommunal nivå, förklarar Pia Pehrson vidare.
– Om Riksdagen och Regeringens fastslagna utbyggnadsmål för vindkraften skall nås måste lagstiftningen ändras så att vindkraftsutbyggnaden kan komma i gång på samma villkor som andra energislag. Vindkraft skall byggas på de platser där det blåser bäst men självfallet så att andra angelägna intressen beaktas i en rättssäker tillståndsprövning.
Pia Pehrson hänvisar till ett uttalande från Andreas Knape, Sveriges kommuner och landsting (SVD Brännpunkt 9/12), där han berättar att det pågår en planering för vindkraft runt om i Sverige. Nackdelen är att kommunerna anser att endast ett fåtal platser i kommunerna är lämpliga vilket gör att det endast finns möjlighet att bygga riktigt få vindkraftverk. Ur miljösynpunkt är det inte lönsamt. Kostnaden för elanslutning blir för hög.
– Jag håller med Svensk Vindenergi fortsätter hon. Det är hög tid att ändra i lagstiftningen. Kommunens vetorätt måste bort om vi vill ha den utbyggnad av vindkraften som riksdag och regering har bestämt.

Arbetar kontinuerligt med gruvbranschen
Foyen Advokatfirma arbetar även kontinuerligt med gruvbranschen och de många miljö- och tillståndsfrågor som där uppkommer. Näringsminister Maud Olofsson och handelsminister Eva Björling (- SVD Brännpunkt 6/12) påstår att Sverige har ett av världens mest effektiva ramverk för gruvnäring, det vill säga tillståndshantering, handläggningsprocesser med korta ledtider, en tydlig lagstiftning och informationshantering som är bra för såväl svenska som internationella aktörer. Pia Pehrson har en annan åsikt.
– Verkligheten ser annorlunda ut. För gruvverksamhet sker en tidskrävande dubbelprövning enligt minerallagen och miljöbalken. Överklaganden prövas enligt båda lagarna. För att en ny aktör ska få tillstånd för sin verksamhet krävs en mångårig väntan i kostsamma juridiska processer. Fler resurser måste ges till miljödomstolar och prövningsmyndigheter. Utan detta finns risk för att de långa handläggningstiderna hos myndigheterna gör att gruvor måste stängas och att investeringarna hamnar utomlands istället.

Ny plan och bygglag
Som avslutning kan nämnas att i maj 2011 kommer en ny Plan- och bygglag. Den nya lagen fokuserar på miljöfrågor och ger kommunerna rätt att bestämma mer vilket innebär en rejäl utmaning för den som vill genomföra ett större byggprojekt.