Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Framåtsträvande Seapower bordar kommersiell fas med pilotanläggning i Västanfors

Efter många års investeringar i forskning och utveckling går energiteknikföretaget Sea Power International AB (Publ) in i en kommersiell fas i samband med driftsättningen av den första anläggningen i Västanfors, Fagersta. I området finns redan en hel del vattenkraftverk etablerade av bl.a. E.ON, varpå Seapower också utsåg platsen som bästa tänkbara för sin pilotanläggning.

Seapower, med huvudkontor i Solna, utvecklar teknik för att utvinna energi ur tidvattenströmmar och annat strömmande vatten. Med en relativt enkel teknologi, baserad på en innovation från civilingenjör Göran Lagström från Chalmers tekniska högskola, kan betydande mängder förnybar energi utvinnas i princip helt utan negativ miljöpåverkan.
– Alldeles i dagarna har vi driftsatt den första kommersiella anläggningen i Kolbäcksån i Västanfors. Det blir som en pilotanläggning för en växande marknad där vi ser stora tillväxtmöjligheter framförallt i Storbritannien, Indien och andra länder i Asien samt även Nordafrika, kommenterar Peter Gyllenvråk, som arbetar med utveckling och marknad på Seapower.

Miljönytta och solidaritet
Västanforsanläggningen kan således bli Seapowers ingång på växande marknader, inte minst i utvecklingsländer där energibehovet ökar i takt med bättre levnadsvillkor.
– Den lösning som vi har utvecklat bygger dels på en strävan efter att skapa utökade möjligheter inom förnybar energi, där ny teknik främjar för en fortsatt hållbar utveckling. Det handlar för vår del dessutom om ett solidariskt perspektiv, där vi vill tillföra något av värde för en större målgrupp. Vi har för avsikt att utveckla långsiktiga samarbeten med hjälporganisationer som exempelvis SIDA för att kunna etablera anläggningar i utvecklingsländer, berättar Peter vidare.

Planerar för framtida tidvattenpark
Själva turbinen marknadsförs under namnet EXIMTM Tidvatten- och Strömturbin och säljs genom dotterbolaget EXIMTM Strömturbiner AB. Lösningen är ett långsiktigt bidrag till en globalt ökande efterfrågan av förnybar energi.
I framtiden har Seapower för avsikt att utveckla större anläggningar än pilotanläggningen i Västanfors som vid en strömhastighet om 2 – 2,5 m/s skulle kunna försörja en medelstor villas energibehov kontinuerligt.
Eftersom flera turbiner kan kopplas ihop finns goda möjligheter att i framtiden skapa storskaliga anläggningar förutsatt att goda strömförhållanden råder på plats, Peter uppskattar då att energiproduktionen årligen kan uppgå till Gigawattstorlek, beroende på strömförhållanden.
Turbinen har en mycket flexibel konstruktion och lämpar sig därför för applikation i alla typer av strömmande vatten inklusive till havs. Eftersom Seapowers turbin utnyttjar effekten i strömmande vatten utan fallhöjd krävs inga stora kapitalinvesteringar för att bygga dammar eller liknande.
– Vårt system är relativt enkelt att tillverka och installationen är inte heller speciellt märkvärdig. Dessutom kräver turbinerna i princip inget underhåll, givetvis måste vissa komponenter bytas ut efter några års drift liksom för alla energisystem. Vår lösning är därför mycket kostnadseffektiv och lämpar sig väl för den marknad som vi till en början kommer att sikta in oss på, konstaterar Peter.

Tillverkning nära huvudmarknaden – innovation förblir svensk
Seapowers system går att anpassa för energileverans direkt till brukarens anläggning, exempelvis ett vattenreningsverk eller en liten fabrik. Samtidigt kan det kopplas in på det allmänna elnätet, förutsatt att infrastrukturen finns.
– Vi har för avsikt att bredda verksamheten för att nå marknader utanför Sverige. Då kommer det att bli aktuellt att förlägga tillverkningen nära huvudmarknaden, men all utveckling kommer även fortsättningsvis att ske i Sverige. Nyckelkomponenter, såsom de kullager vi använder i turbinerna, kommer från svenska leverantörer och vi vill gärna fortsätta driva dessa samarbeten, säger Peter Gyllenvråk som avslutning och med eftertryck.