Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Framtidens hållbara träsamhällen växer fram i Sverige

Modern träbyggnadsteknik revolutionerar byggbranschen. Det rör sig om mycket mer än bara ett material, träbyggnation är ett helt nytt sätt att bygga som vänder sekellånga trender. För att vi i Sverige och världen ska kunna ta itu med de accelererande klimatproblemen krävs att man tänker om inom flera segment, och inte minst inom byggsektorn.

Man kan faktiskt gå så långt som att säga att vi i Sverige – liksom många andra länder – lever med en byggbransch som i stort sett inte utvecklats sedan 1960-talet.
Niclas Svensson, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, berättar att Kaupthing bank gjorde en uppmärksammad undersökning av produktivitetsutvecklingen inom svenskt näringsliv mellan 2000 – 2007, och då konstaterade en genomsnittlig ökning inom alla segment med 87 procent. Undantaget var byggsektorn, vars produktivitetsutveckling stannade på knappa två procent.
– Idag är kostnadsutvecklingen, konkurrenssituationen, tekniker, metoder och klimatpåverkan alltför kritiska faktorer för att fortsätta i gamla hjulspår. Att konkurrensutsätta metoderna i byggbranschen är inte bara en nationell angelägenhet i vårt land, utan snarare något som rör hela världen, och tillsammans med klimatfrågan utgör det ett incitament till att öka användningen av trä inom byggbranschen, fortsätter Svensson.

Industrialisering av byggprocessen
Ett femtontal länder i Europa har redan skapat underlag för ökat träbyggande, nu senast Finland som ändrade lagstiftning för att möjliggöra byggnation av flerbostadshus i trä.
– Träets unika egenskaper gör en önskvärd industrialisering av hela byggprocessen möjlig. För att uppnå utveckling i byggbranschen och få ned kostnaderna och samtidigt öka produktiviteten är detta nödvändigt.
Jämfört med 1900-talets tunga byggmetoder har träkonstruktioner flera påtagliga fördelar. Vi talar om möjligheter att korta byggtiden med upp till 80 procent med en ny arbetsorganisation och högre produktivitet. Eftersom byggprocessen flyttas in på fabriken i en kvalitetssäker miljö avskaffas byggarbetsplatsen och ersätts istället med en montageplats samtidigt som transporter minimeras.
– För att inte glömma radikalt minskade utsläpp av växthusgaser, uppemot 90 procent är möjligt att uppnå under hela byggprocessen, upplyser Niclas Svensson.

En nationell angelägenhet
Engagemanget inom alla led för att bli världsledande på att bygga med trä är en nationell angelägenhet. Nu har Sverige ett unikt tillfälle att utveckla byggbranschen genom moderna metoder och klimatlösningar.
Resan har precis börjat, det krävs fortsatt engagemang från stat och kommun, beställare och förvaltare, näringsliv och universitet/högskolor för att driva byggnationen av framtidens hållbara träsamhälle vidare.