Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Från SLU i Skara leds sekretariatet för uppdragsutbildning vid SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har med all sin kunskap, forskning och utbildning en naturlig plats mitt i samhällsutvecklingen. Förutom grundläggande och avancerad utbildning, bred forskningsverksamhet och ett flertal forskningscentra bedriver SLU även specialinriktad uppdragsutbildning.

SLU bedriver utbildnings- och forskningsverksamhet på ett 30-tal platser över hela Sverige, med speciellt fokus på de fyra huvudorterna Alnarp, Skara, Uppsala och Umeå. SLU arbetar brett med frågor kring djur, mat, skog, land och stad, och är en av våra främsta drivkrafter för utveckling inom alla dessa segment.
I Skara bedrivs både forskning och utbildning och verksamheten kretsar i grova drag kring livsmedel, djurhållning och lantbruksutveckling. Här erbjuds bl.a. en kandidatutbildning mot djursjukskötare, som också är en av universitetets över lag mest sökta utbildningar. Utmärkande för SLU i Skara är också ett nära samarbete med lantbruks- och livsmedelssektorn såväl regionalt som nationellt, man arbetar även med landsbygdsutveckling.

Meny – en lyckad satsning
SLU i Skara arbetar nära hela regionen – kommuner, näringsliv och andra intressenter som söker samverka för att skapa processer för en hållbar utveckling. Det handlar inte minst om en hållbar livsmedelsproduktion med bättre villkor för djuren och en mer enhetlig planering för optimal användning av naturens resurser.
I nära samverkan med SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Lunds universitet, Umeå universitet och Linnéuniversitet har SLU med stöd från KK-stiftelsen (stiftelsen för kunskap och kompetens) bildat Meny, ett expertkompetens program som möjliggör utökade samarbeten mellan forskning och livsmedelsindustri.
Expertkompetens kommer företag – stora som små – inom livsmedelsbranschen till gagn genom olika verktyg för kompetensförhöjning. Inom Meny erbjuds webbaserade utbildningar, Menycirklar, Mentorskapsprogram och Studenter i småföretag.
De olika projekten knyter an till företagens skiftande behov, menycirklarna involverar bl.a. flera olika företag med en gemensam frågeställning och forskare som hjälper till att lösa problemet. Även studenter kan hjälpa till med komplexa utredningar och skapa underlag för nya idéer, vilket är huvudtanken med Studenter i småföretag.

Ökande behov av kompetensutveckling
Den höga förändringstakten i arbetslivet ställer allt högre krav på kompetensutvecklingen. Som ett svar på den snabba utvecklingstakten har SLU inrättat ett sekretariat för uppdragsutbildning som arbetar i nära samverkan med samtliga SLU:s fakulteter.
– Vi erbjuder långt specialiserade personalutbildningar på alla nivåer, och vänder oss till företag, myndigheter och organisationer, berättar Margareta Stigson, som ansvarar för de nya uppdragsutbildningarna på SLU.
Uppdragsutbildningarna finansieras av företag eller ansvarig offentlig verksamhet som vill skicka sina anställda på kurs, anpassas efter aktuellt behov och kurserna kan även ge högskolepoäng.
Med de nya uppdragsutbildningarna vänder sig SLU till en bredare målgrupp, alla som behöver en fortbildningskurs inom ramarna för SLU:s verksamhet kan anlita universitetet för att lägga upp en skräddarsydd utbildning.