Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Frölunda Specialistsjukhus höjer svensk vårdkvalitet

Frölunda Specialistsjukhus bedriver i huvudsak planerade sjukvårdinsatser som tidsbeställda specialistläkarbesök och planerade operationer. Sjukhuset håller en mycket hög kvalitetsnivå som följs upp och förbättras kontinuerligt genom olika insatser. Frölunda Specialistsjukhus strävar efter att vara ett föredöme för planerad sjukvård i Sverige och det kräver engagemang från samtliga inblandade och att patienterna involveras och att deras uppfattningar tas till vara.

Frölunda Specialistsjukhus har genom ett systematiskt kvalitetsarbete och den höga professionella kompetensen hos personalen erhållit dokumenterat mycket goda resultat inom flera områden som dessutom anses bland landets främsta. Upptagningsområdet är i första hand västra Göteborg, men dagligen behandlas patienter från hela regionen och ofta även från andra landsting.

Alla involveras från början
På Frölunda Specialistsjukhus finns följande specialiteter: allmänkirurgi, ortopedi, ögon, öron-näsa-hals, gynekologi, dermatologi, neurologi, kardiologi samt diabetessjukdomar. Dessutom finns här ett smärtcentrum där man tar emot patienter som lever med långvarig smärta, en speciell vårdavdelning för vård fem dagar efter operation, röntgenavdelning samt en fullutrustad enhet för sjukgymnastik.
Sjukhusets resurser optimeras genom att alla strävar efter samma mål, samtliga anställda är involverade i kvalitets- och uppföljningsarbetet.
– Vi har uppnått goda resultat med processarbetet just därför att alla inblandade involveras, poängterar Per Wickman, som ursprungligen kommer från det privata näringslivet och som anställdes av den tidigare sjukhusdirektören och då visionen att vara ett föredöme för svensk planerad vård med patienten i centrum togs fram av hela sjukhuset. Sjukhuset har haft hjälp av experter från Chalmers tekniska högskola och använt bland annat InSIQt, ett utvärderingsinstrument framtaget av SIQ (Swedish Institute for Quality). Resultatet är en mätbart högre vårdkvalitet, ökad kostnadseffektivitet och större engagemang – både bland personal och patienter. Arbetsmiljön är markant förbättrad och trivseln särpräglande hög.
– Vi har också själva utvecklat en del metoder, exempelvis SIRIS, som står för Synliggör, Involvera direkt berörda personer, Realisera förändring, Iakttag och Standardisera, fortsätter Per Wickman.

Resultat tack vare processgrupp
Sjuksköterska Eva Multing, operationssköterska Bodil Andersson och sjukgymnast Eva Larsson berättar att processgruppen som de tillhör träffas regelbundet. Varje del av vårdkedjan har en representant i gruppen, genom att alla områden och personalgrupper involveras skapas en stark sammanhållning genom sjukhuset med en positiv team-känsla, menar de.
– Operationspersonalen är väl insatt i vad den administrativa personalen gör, precis som vårdavdelningen som tar hand om patienten efter operation, samt även sjukgymnasten som kopplas in från början, säger Bodil Andersson.
Processgruppen är en tillgång för såväl patienten som för sjukhuset eftersom alla involveras. Kvalitetsprocessen är därmed inget byråkratiskt påhitt utan fungerar i verkligheten, med väl mätbara resultat. Idag finns på sjukhuset 24 diagnosrelaterade processer och ett antal stödprocesser som arbetar med ett kontinuerligt förbättringsarbete.
– Processgruppens arbete verkar kompetenshöjande för all personal, inte enbart de som involveras i själva gruppen. Ett annat resultat av processarbetet är att vi idag sammanfattar och förenklar information till våra patienter, kommunikationen sker på patientens villkor och informationen är mer tillgänglig och lätt att förstå, berättar verksamhetschef Agneta Folestad.
I förbättringsarbetet fokuserar man hela tiden på att de förändringar som genomförs skall innebära ett ökat värde för våra patienter. Hela sjukhuset har utbildats i metoder för kvalitetsarbete, Agnetha Folestad beskriver hur viktigt det har varit att chefer på alla nivåer stöttat arbetet genom att visa engagemang samt skapa tid och möjligheter för processgrupperna att arbeta.

Föregår med gott exempel
På Frölunda Specialistsjukhus är patienten i centrum hela tiden, ett exempel är patientdagboken, som gör det lättare för vårdpersonalen att följa patienten och tillgodose behov.
Dagboken är inte som en vanlig journal, som skrivs av personalen, utan utgör istället en möjlighet för patienten att skriva om sina upplevelser så att sjukhusets personal kan ta del av dem och därmed förbättra vårdkvaliteten.
Här kan man verkligen tala om att patienten är delaktig i hela processen, och det står klart att Frölunda Specialistsjukhus föregår med gott exempel för landets övriga vårdgivare.