Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

G-klaven – Friskola med Profil

G-klavens skola i Ronneby har funnits i 14 år. På G-klaven går drygt 100 elever, från förskoleklass till och med årskurs 6. I varje klass går 14 – 16 elever. För all verksamhet svarar G-klaven AB genom ägaren Eva Cederholm.

I januari 1992 öppnade hon musikförskolan Delfinen som då var det första personaldrivna musikdaghemmet i Sverige. G-klavens skola och fritidshem för årskurs 1-3, öppnades i augusti 1996. Från augusti 1997 omfattar skolan förskoleklass till och med årskurs 6.
G-klaven är en trivsam skola där alla barn och vuxna känner varandra. Lokalerna är trevliga och det finns en härlig utemiljö där utrymme för kreativitet och spontanitet är stor. Skolan ligger centralt i Ronneby och har hela kommunen som upptagnings-
område. Skolbarnsomsorg ”fritids” finns för de elever som är i behov av detta.

Skolans ledningsgrupp
I skolans ledningsgrupp ingår Inger Hultén, Richard Hedlund och Eva Cederholm och där Ledningsgruppens primära huvuduppgifter är:
* att skapa och förankra en helhetssyn i verksamheten
* att skapa och förankra en gemensam värdegrund – och att driva utvecklings-
och förändringsarbete i verksamheten
* att förverkliga mål och strategier
I den dagliga pedagogiska verksamheten är totalt 25 personer verksamma. Ett fri-
tidshem finns med två fritidspedagoger och en fritidsledare. Vidare tillkommer skolkökets personal, lokalvårdare, vaktmästeri och resurspersoner samt en skolsköterska och skolläkare.

Vad är en friskola?
Friskolor drivs av andra huvudmän än kommuner och landsting. En friskola kan drivas som t ex en ekonimisk förening, ideell förening eller aktiebolag.
Friskolornas verksamhet styrs av skollagen och av en särskild förordning för friskolor. Skolverket avgör vilka skolor som skall bli godkända. För att bli godkända måste friskolorna bl a följa läroplanens värdegrunder om demokrati, jämställdhet och solidaritet, vara öppna för alla elever och vara avgiftsfria.
Skolverket genomför regelbundet tillsyn av friskolornas verksamhet och varje friskola är skyldig att göra kvalitetsredovisningar.

G-klavens vision
-G-klavens vision är, säger Rektor Eva Cederholm tillika skolans grundare: G-klavens förskola, skola och fritidshem skall ge barnen och eleverna en meningsfull
helhet när det gäller deras utveckling, lärande och sociala kompetens. Detta skapar trygghet och god självkänsla. Vi lär oss se möjligheter istället för begränsningar.

I G-klavens verksamhet ingår:
Förskola: Bjällran och Trumpeten – syskonavdelningar med barn i åldern 1-4 år.
Delfinen – syskonavdelning med barn i åldern 4-5 år.
I verksamheten har musik, rytmik och språk en framträdande plats. Förskolorna följer Lpfö 98.

Grundskola och förskoleklass t o m 6 år
Undervisningen är individanpassad och sker i åldersmogna och åldersblandade grupper. Skolan prioriterar musik och språk. Personalen arbetar i arbetslag och har gemensamt ansvar för eleverna.
Skolan följer skollagen och Lpo 94

Skolbarnomsorg/Fritidshem
G-klavens fritidshem erbjuder skolbarnomsorg för alla elever på skolan
Fritidshemmet tillämpar Lpo 94.

Fritidshem
-G-klavens fritidshem har gemensamma lokaler med skolan och finns på den 1:a våningen. Fritidshemmet är till för alla G-klavens skolbarn, som behöver fritids-
hems-plats. Vår uppgift, säger Eva Cederholm, är att ge dessa barn en meningsfull fritid och att vara ett komplement till hemmet när föräldrar arbetar, innan och efter skolan samt på lov.

Skolhälsovård
-På G-klaven har vi också en skolsköterska, fortsätter Eva Cederholm. Hon har regelbunden mottagning på skolan dit våra elever kan vända sig. På G-klaven finns också en skolläkare.

Grupper och Råd i verksamheten
-Vi har olika samverkansgrupper på skolan, avslutar Eva Cederholm.
Kamratstödjare, Klassråd, Skolråd, Matråd, Elevvårdsgrupp och ett Brukarråd.

Syftet med brukarrådet är att hem och förskola/skola träffas, utbyter erfarenheter och tar tillvara varandras kompetens. Att man tillsammans utvecklar förskolans/skolans arbete och fördjupar relationen hem-skola/förskola samt att ge föräldrarna insyn och förståelse för förskolans/skolans pedagogiska och sociala arbete.