Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Gästrike Återvinnare- en riktig vinnare när det gäller avfallshantering och miljöteknik

Kommunförbundet Gästrike Återvinnare har det kommunala ansvaret för avfallshanteringen i fem kommuner: Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby. Det innebär ansvar för planering och regelverk i form av avfallsplan och renhållningsordning, att se till att hushållens avfall blir insamlat och behandlat på ett bra sätt, miljömässigt och kostnadseffektivt, och att informera både invånare och företag om hur en miljöriktig avfallshantering ska ske.

Kommunalförbundet bildades år 2001.De deltagande kommunerna ville säkerställa tillräckliga resurser och kompetenser för att kunna bedriva en bra renhållningsverksamhet. Viss samverkan fanns redan etablerad. Som vision uttalades att kommunförbundet skulle bidra till att skapa en attraktiv region att leva i, i dag, och i morgon. Kommunalförbundet har en omsättning på 160 miljoner kronor per år och 90 medarbetare, cirka 30 fordon och 13 återvinningscentraler.
Kommunalförbundet har en styrelse bestående av fem ledamöter- en från varje medlemskommun. Gävle, som är den största kommunen innehar ordförande posten. Sandviken, näst största kommun, går in som vice ordförande. Kommunförbundet som även har ett fullmäktige med fyra politiker från respektive medlemskommun, är ett helägt dotterbolag till GÅ utveckling AB. Förbundet äger en mindre del av verksamheten (9 %) och huvudsaklig ägare är SITA Sverige AB.

Arbetar med tre övergripande mål
– Vi arbetar med tre övergripande mål berättar Thomas Nylund, förbundsdirektör Gästrike Återvinnare. Det första är att förebygga uppkomsten av avfall, det andra är att säkerställa en miljövänlig hantering av farligt avfall och det tredje och sista målet är att utnyttja avfall som resurs (optimera återvinning). All avfallsbehandling är upphandlad och kompostering av matavfall sker i modern anläggning i Forsbacka som drivs av Neova AB. Kompostjorden återförs i kretsloppet som planteringsjord och återförs till lantbruket. Förbränning av hushållsavfall sker främst i Sundsvall där det produceras el och värme. Farligt avfall omhändertas av SAKAB.

Avfallshanteringstjänster
Thomas Nylund fortsätter med att berätta om enheten ” Åkeriet Marknad” som erbjuder olika avfallshanteringstjänster (hämtning, containeruthyrning mm) åt företag och organisationer.
– Vi konkurrerar med övriga privata aktörer i avfallshanteringen (SITA, Stena, Ragnsells m fl). Vidare utför vi tjänster på entreprenad åt producent ansvarsorganisationen FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) som driver alla återvinningsstationer (ÅVS.er) som finns runtom i kommunerna.
Kommunförbundet arbetar aktivt med information, kommunikation och folkbildning.
Det är viktigt att sprida kunskap om återvinning och att verka för att förebygga uppkomsten av avfall förklarar Thomas Nylund.

Kompostprojektet
Under 2003- 2007 genomförde Kommunförbundet ”kompostprojektet”. Syftet var att få hushållen att börja sortera sitt matavfall. I dag sorterar 95 % av hushållen i de fem kommunerna ut sitt avfall. Enkät undersökningar visar på att kunderna är mycket nöjda med källsorteringen. Kommunförbundets kunder är primärt hushållen. Sammanlagt 157 000 invånare.

Begränsad verksamheten
Kommunförbundets upptagningsområde är de fem medlemskommunerna. I viss mån har erfarenheter och underlag från verksamheten – främst från ”Kompostprojektet” tillhandahållits andra intresserade kommuner mot en symbolisk ersättning.
Enligt Thomas Nylund har Kommunförbundet monopol på hushållssidan.
– Det sker dock en jämförelse av det vi kör i egen regi mot upphandlad entreprenad. Vi strävar efter att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Taxan, som är miljöstyrande fastställs av förbundsfullmäktige. Den som sorterar ut sitt matavfall får lägre avgift. Vi ett starkt varumärke med gott rykte i branschen och höga ambitioner när det gäller att fortsätta utvecklas. Fokus ligger på kundnytta, miljönytta och samhällsnytta.
– Vi är certifierade både enligt ISO 9001 och 140001 och jobbar med ständiga förbättringar säger Thomas Nylund stolt.

Framtidsplaner
Thomas Nylund ser ljust på framtiden.
– Det finns planer på att bygga ut ÅVC:n i Gävle, vi samarbetar med Gävle Energi AB i frågor kring biogas och intresset för återvinning ökar internationellt. Slutligen kan jag nämna att hösten 2011 startar högskolan en ny 4- årig utbildning i miljöteknik, återvinning, energi och vatten. Skolan bedriver även forskning. Gästrike Återvinning är tillsammans med SITA och högskolan delaktiga i forskningsstiftelsen ”Gästrikeregionens Miljö”.