Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Globala Sweco verkar på lokal nivå för att främja den hållbara utvecklingen

Sweco är en global koncern som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom allt från byggkonstruktion och design till miljöutredning och utveckling knutet till hållbart samhällsbyggande. De varierande uppdragen ställer höga krav på Swecos ingenjörer, arkitekter och miljöexperter. Den gemensamma nämnaren är att arbeta så nära kunden som möjligt och att med hög tillgänglighet tillhandahålla lösningar på kundens problem.

I Sverige har Sweco ett brett tjänsteutbud som omfattar det mesta inom byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten och miljö, energisystem och geografisk IT. Verksamheten är rikstäckande, men Sweco underhåller samtidigt en nära dialog med kunderna genom att finnas lokalt runtom i landet.

En av de främsta i Jönköping
Sweco är ett av de mest respekterade kunskapsföretagen i Jönköpingsområdet med lokalt förankrade specialister inom byggkonstruktion, processanläggningar, ledningsteknik, geografisk IT, samhällsbyggnad samt vatten och miljö. På kontoret i Jönköping finns närmare 60 personer.
Som en lokal aktör arbetar man nära kunden, har god tillgänglighet och lokalkännedom. Som en internationell koncern har Sweco tillgång till omfattande resurser och kompetens.
– Våra konsulter är navet i verksamheten. Genom varje enskild konsult har kunden tillgång till alla Swecos konsulter och tjänster, förklarar Margareta Kellinge, en av gruppcheferna på Sweco i Jönköping. De omvandlar samlad kunskap, erfarenhet och kreativitet till ren kundnytta.
Varje fokusområde har vid Jönköpingskontoret en egen teamledare/gruppchef. Petter Eklund ansvarar för byggkonstruktion, Magnus Almfors för processanläggningar och ledningsteknik, David Nyström för geografisk IT, Mats Erixon för samhällsbyggnad och Margareta Kellinge för vatten och miljö. Tillsammans erbjuder man kvalificerade lösningar för att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling i regionen.

För de mest komplexa uppdragen
Sweco är också ett av Europas största företag inom vatten och miljö. Man arbetar bl.a. med frågor kring vattenresurser, vatten- och avloppsrening, ledningssystem, avfallshantering, förorenade områden samt olika typer av miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar.
Eftersom de flesta uppdrag är gränsöverskridande samverkar konsulter inom olika fokusområden i de olika projekten. Vid projektering av en ny fastighet krävs det som exempel även stor kunskap relaterat till miljöaspekter, vattentillförsel och så vidare.
Sweco har resurser för de mest komplexa uppdragen, och bland kunderna finns bl.a. kommuner och landsting, myndigheter och stora organisationer med rikstäckande verksamhet (t.ex. Trafikverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Försvarsmakten) samt industrin.
Men inget uppdrag är för litet för Sweco, som också är en nära samverkanspartner till de små och medelstora industriföretagen i bl.a. Jönköpings län.

Jönköping – en stad i förändring
Jönköpings kommun har i Stadsbyggnadsvision 2.0 framhållit att Jönköpingsregionen har förutsättningar att fortsatt utvecklas som en av landets starka stadsregioner och att Jönköping har mycket goda förutsättningar att utveckla en stark och attraktiv kärna. Stadsbyggnadsvision 2.0 innebär att Jönköpings nuvarande stadskärna – med Östra och Västra centrum – ingår i ett större sammanhang – Staden och Sjöarna – som bildar en växande och attraktiv kärna.
Sweco har genom sitt unika läge mitt i detta kärnområde och genom flera uppdrag från Jönköpings kommun samt från byggherrar och entreprenörer i regionen fått förmånen att delta i den spännande stadsutvecklingen.
Som några exempel kan nämnas den nya domstolsbyggnaden som Fastighets AB Norrporten bygger vid västra Munksjöstranden, där Sweco bl.a. utrett möjligheterna att försörja fastigheten med värme och kyla via geoenergi. Sweco har även utfört undersökningar och riskbedömning av förorenad mark samt ledningsprojektering inom kvarteren Atollen och Östra kajen. Vid utformningen av planerad byggnation inom Östra kajen har även Swecos arkitekter, landskapsarkitekter, byggkonstruktörer och geotekniker medverkat.