Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Goda kommunikationer är kärnan i det gotländska samhället

Gotland ligger bara tre timmar bort med färja, oavsett om man reser från Nynäshamn eller Oskarshamn. Trots det ringa avståndet präglas Gotland av en atmosfär som skiljer sig från den som råder på fastlandet, det är nästan som att stiga in i en annan värld. Samtidigt är Gotland en viktig del av Sverige, en stark tillväxtregion med många för riket viktiga näringar. Goda kommunikationer är därför grundläggande för att även i framtiden kunna trygga ett smidigt flöde av varor och passagerare mellan Gotland och fastlandet.

Dagens infrastruktur över havet mellan Gotland och fastlandet är resultatet av nära 150 års successiv utveckling. En välfungerande färjetrafik är idag helintegrerad i det gotländska samhället med ett utpräglat just-in-time system.
– Vi förvaltar en lång tradition där vi har huvudansvaret för att utveckla kommunikationerna mellan Gotland och fastlandet. Ett stort antal företag och människor är beroende av att vår tjänst fungerar, vi har med andra ord en nyckelroll för godsflödet samt även en av Gotlands största näringar – besöksnäringen. Dessutom räknar alla som bor här med att vi lever upp till våra löften som Gotlands landsväg och järnväg över havet, berättar Jan-Eric Nilsson, VD för Rederi AB Gotland, även kallat Gotlandsbolaget i dagligt tal.

Stark hållbarhetsfilosofi
För att klara ökade gods- och passagerarflöden måste Gotlandsbolaget ständigt utvecklas.
– Vi strävar efter att utveckla och hålla ihop transportsystemet med största möjliga kostnadseffektivitet. Här kommer även vårt hållbarhetsfokus in då vi ämnar minimera bränsleförbrukningen så långt det går. Samtidigt undersöker vi möjligheterna till att integrerar nya bränslen med bättre miljöprestanda, berättar Jan-Eric vidare.
I slutet av 1990-talet sjösattes en helt ny generation trafik med fartyg som kunde göra flera turer per dygn mellan Gotland och fastlandet. På så vis ökade kapaciteten och flödet. För att klara en ökande efterfrågan var det nödvändigt att även gå upp i fart, vilket ställde en ny utmaning gällande bränsleförbrukningen.
Gotlandsbolaget har följaktligen utvecklat en mängd olika tekniker och investerat know-how och kapital i utvecklingen av system och tekniska lösningar för att optimera bränsleförbrukningen. Tillsammans med bl.a. Siemens i Tyskland har man tagit fram teknik speciellt anpassad för snabbgående fartyg.
– Förutom att vi går på lågsvavligt bränsle så har vi katalytisk avgasrening på samtliga motorer i samtliga fartyg. Vi är ensamma i världen om det för den här typen av fartyg, och vi har dessutom teknik för reducering av emissioner som inte påverkar prestandan. Detta är kärnan i vår hållbarhetsfilosofi.

Bidrar till sund tillväxt
Gotlandsbolaget driver sedan 1998, via dotterbolaget Destination Gotland AB, trafiken mellan Gotland och fastlandet enligt avtal med svenska staten. Genom att utveckla modernt passagerartonnage som uppfyller de strängaste miljö- och säkerhetskraven får passagerare och godskunder snabba transporter till rimliga priser och hög driftsäkerhet.
Med ökade flöden bidrar man bl.a. till att företag på Gotland slipper binda upp stora kapital i form av lager eftersom man kan lita på att transportsystemet fungerar året om.
– Det är vår uppgift att trygga gods- och passagerarflöden mellan Gotland och fastlandet. Vi ska dessutom aktivt bidra till en sund tillväxt av Gotlands besöksnäring, vilket vi gör genom att garantera smidiga passagerartransporter. Vi bedriver även samarbeten med andra gotländska reseföretag, tillsammans utgör vi kärnan i det gotländska samhället, säger Jan-Eric Nilsson som avslutning.