Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

GoINN skapar dialog mellan forskare och företag

Utvecklingsprojektet GoINN, Gothenburg Innovation, bygger på nära samverkan mellan innovationsaktörer med anknytning till Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Den övergripande visionen är att skapa bra underlag för innovationer och vidareutveckla forskning i nära anknytning till det omgivande samhället. På sikt ska satsningen inom ramarna för GoINN generera underlag för nya tjänster, produkter och företag och därmed aktivt främja för regional tillväxt.

GoINN genomförs tillsammans med Västra Götalandsregionen och Innovationsbron och är ett av fem nyckelaktörsprojekt med VINNOVA som huvudfinansiär. Projektet har i dagsläget sju deltagare med Chalmers och Göteborgs universitet som huvudansvariga.
Inom projektet ska samverkan byggas upp för att utveckla idéer inom bl.a. biomedicin, miljö och energi samt tillämpad IT. Dessutom satsar man på att utveckla forskning inom den marina sektorn.
GoINN pågår mellan 2008 – 2015 med Claes Brismar som projektledare. Under denna period ska samverkansformer etableras mellan de olika innovationsaktörerna, som efter projektets avslutande ska drivas vidare av egen kraft.
– Vi har lyckats skapa en bra dialog mellan deltagarna, kommenterar Claes Brismar. Det primära för projektet är att skapa underlag för samverkan så att akademin kan komma närmare näringslivet och forskningsresultat kan komma till konkret nytta. Vi bistår även med stöd för att söka om patent och nätverk för att knyta samarbetspartners med industrin.

Temadag skapar ringar på vattnet
GoINN vänder sig till alla branscher, men viss tyngdpunkt ligger i dagsläget på tekniska innovationer och framsteg inom life science.
– Vi skiljer oss även från mängden genom vår satsning på marin forskning, säger Brismar.
Inom Göteborgs universitet finns en enhet, Marinovum, som bl.a. arbetar med marin biomassa. I november anordnades en temadag inom GoINN för marin industri och akademi, där ett antal företag ställde upp och spred kunskap inom sina respektive verksamhetsområden.
– Temadagen blev mycket lyckad och vi kunde snabbt matcha företagens inriktning mot våra forskares. Det framgick även tydligt att företagen uppskattade att få tillfälle att diskutera med forskare, nätverka och utbyta erfarenheter.
GoINN kommer framöver att anordna likande evenemang eftersom utfallet blev så bra, och Marina industri och akademidagen kommer att anordnas årligen fr.o.m. nu.

Innovation för ökad konkurrenskraft
Inom GoINN kommer man fortsätta arbeta för att koppla ihop näringsliv och akademi.
– Vi vill även påverka forskarna att tänka innovativt för att framöver förenkla processen med nyttiggörandet av forskningsresultaten. Vi måste prova oss fram med olika metoder för detta, övergripande satsar vi på att bli ännu mer konkurrenskraftiga inom forskning och innovationer, säger Claes Brismar som avslutning.