Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Goodtech Environment bygger upp biogasanläggning intill lokalt mejeri

Goodtech Environment är ett av Nordens ledande miljöteknologiföretag och ingår i norska Goodtech-koncernen. Moderbolagets främsta verksamhetsområden innefattar automatisering och industri, materialhantering och infrastruktur samt miljö och energiutvinning. Det sistnämnda är huvudverksamhet för Goodtech Environment med huvudkontor i Mariehamn på Åland.

Goodtech Environment utför såväl totalentreprenader som maskinentreprenader inom vatten, avloppsteknik och biogasanläggningar. Goodtech Environment satsar mycket på forskning och utveckling för att kunna leverera helhetslösningar med senaste teknologin. Avvattnare, luckor, filter, biogasutrustning, transportörer, Fluidtec membrananläggningar, Biovac minireningsverk, värmeväxlare, rännor, ejektorpumpar, biospridare, skrapor och system för organiskt avfall är exempel på produkter och tjänster som Goodtech Environment levererar.
Med en väl utvecklad kompetens inom produktion och konstruktion, projektledning, driftsättning och ett avancerat projektledningssystem har Goodtech Environment kontroll över hela sekvensen från komponenter till färdig anläggning som producerar rent vatten eller biogas.

Mejeriet på Åland satsar grönt
Ålandsmejeriet, med hjälp av Goodtech Environment, blir föregångare på Åland för en övergång till grön energi inom industrin och bidrar starkt till den hållbara utvecklingen genom etableringen av den nya biogasanläggningen intill mejeriet. Anläggningen är ett ypperligt exempel på hur en miljöbelastning blir till ren resurs. Uppskattningsvis kommer mejeriets biogasanläggning leverera grön energi som sparar motsvarande 230 ton brännolja.
Syftet är att ta vara på de spillprodukter som uppstår vid mejeriets produktionsanläggning och omvandla dem till biogas. Tanken är också att man ska kunna bli självförsörjande energimässigt och på så sätt fasa ut oljeberoendet för mejeriets verksamhet.
Som en extra bonus kommer den nya biogasanläggningen även kunna producera energi för anslutning till det lokala fjärrvärmenätet. Ytterligare en miljövinst är minskade transporter då inget avfall kommer att lämna mejeriet utan istället förädlas på plats.
Goodtech Environment har bidragit med oumbärlig know-how i ett tidigt skede då projektet startades upp för ca fem år sedan. Nu står man inför slutförande och den fullskaliga biogasanläggningen väntas kunna tas i drift fram på vårkanten i år.
– Detta är ett stort framsteg för hela Åland. Mejeriet är föregångare för en teknik som på sikt kommer att implementeras på ett större antal industrier, säger Kjell-Erik Östergård, avdelningschef marknad på Goodtech Environment.

Maria Lind