Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Göran Hägglund sammanfattar socialdepartementets arbete för en mer personcentrerad vård

Socialminister Göran Hägglund vill satsa mer på forskning för att skapa en långsiktigt bättre sjukvård, bl.a. med tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder och ny teknologi. Det handlar dock inte minst om att skapa möjligheter för en ökad tillgänglighet genom hela vårdkedjan, där fokus hamnar mer på vad som gagnar den enskilde patienten och inte vårdsystemet i sig.

Socialdepartementet arbetar för att främja svensk forskning kopplad till vård och omsorg för att på sikt kunna förbättra tillgängligheten och skapa en bättre sammanhållning inom vården med mindre resursslöseri och mer riktade behandlingar.
– Life Science är ett av Sveriges viktigaste framtidsområden, dels i sig själv och dels för att det är ett område där vi i Sverige håller världsklass. Vi har bl.a. genom våra kvalitetsregister tillgång till ett fantastiskt underlag för forskningen. Vi kommer att fortsätta prioritera medicinsk forskning, inte minst under arbetet i höst då vi tar fram en ny forskningsproposition, förklarar Göran Hägglund inledningsvis.
 
Patienterna i centrum – inte systemen
Aktuella projekt som främjar svensk forskning inom Life Science-området återkopplar mycket till de traditionellt starka svenska disciplinerna som exempelvis klinisk forskning samt arbete inom det breda område som rör infektioner och antibiotikaresistens. Och naturligtvis åldrande och hälsa, med tanke på demografin i vårt land.
– En av våra främsta ambitioner, där forskningen även spelar en viktig roll för framtida utveckling, är att korta vårdköerna och ta bort hinder för att på så vis öppna möjligheter för fler aktörer inom vård- och omsorgssektorn. Med fler aktörer ökar patienternas valfrihet och möjlighet att jämföra kvaliteten inom hela vårdkedjan. Patienterna, inte systemen, ska vara i centrum för den svenska sjukvården, säger Hägglund med eftertryck.

Informationsflöden tillgängliga även för patienterna
Regeringen och socialdepartementet stödjer ett flertal projekt för att förverkliga den långsiktiga visionen, där ett av de viktigaste områdena utgörs av de informationsflöden som rör patienterna.
– Informationen ska inte bara vara tillgänglig för vårdpersonalen, utan också för oss själva. Och informationen ska följa mig som patient oavsett vem som är vårdgivare.
Mycket av det arbete som nu genomförs syftar till att systemen ska anpassas efter patienterna.
– Ett bra exempel på en central reform som vi redan genomfört handlar om fri etableringsrätt för nya aktörer inom primärvården, med ekonomisk ersättning på samma ekonomiska villkor som gäller för övrigt. Det har lett till att vi i Sverige på kort tid fått över 200 nya vårdcentraler och därmed mycket större möjlighet för oss att välja det alternativ som passar oss.
 
Regeringens fokus på psykisk ohälsa
Regeringen satsar 870 miljoner kronor per år under perioden 2012 – 2016 för att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vård och omsorg för dem som redan har drabbats. En viktig del av den kommande insatsen är en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som slutits nyligen.
– Överenskommelsens är en fortsättning på den stora psykiatrisatsningen, där vi sedan vi tillträdde har skjutit till 3,7 miljarder kronor, upplyser Hägglund. Vi har även, tillsammans med SKL, arbetat för att förbättra vården för personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin har ökat. Kompetenssatsningar har även gjorts på vårdpersonalen och nya metoder har införts för att förebygga ohälsa, mycket baserat på svensk forskning.

Samarbete understryker övergripande vision
Både regeringens och SKL:s handlingsplan prioriterar främst två grupper: barn och unga som befinner sig i farozonen för att drabbas av psykisk ohälsa, samt personer som redan har svåra psykiatriska problem.
– Syftet är att stärka och intensifiera utvecklingsarbetet i landstingen och kommunerna. Strategin handlar om god tillgänglighet och bättre samordnade vård- och stödinsatser som samtidigt är utformade efter den enskilda personens behov. Andra viktiga punkter rör jämförelser av resultat och innovativt utnyttjande av ny teknik.
Göran Hägglund lyfter slutligen fram en viktig nyhet där socialdepartementet och SKL skapar en gemensam samordningsfunktion. Han avslutar här med:
– Samarbetet ska resultera i att vi mer effektivt kan stödja utvecklingsarbetet på lokal, regional och nationell nivå. Arbetet ska ske i nära samverkan med organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga. På så vis stödjer vi också vår övergripande vision om en mer patientcentrerad vård.