Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Göteborg får globalt center för framtagning av morgondagens läkemedel

Förhoppningarna är stora nu när AstraZeneca tar ett helhetsgrepp och lokaliserar ytterligare forsknings- och utvecklingsresurser till forskningsenheten i Mölndal, strax utanför Göteborg. Med fler discipliner, däribland viktiga forskningsområden som andningsvägar och inflammation, blir Göteborgsregionen ett globalt center för framtagning av morgondagens läkemedel. Först ut är ett nytt originalläkemedel som minskar risken för hjärtinfarkt, och detta är bara början.

AstraZeneca satsar årligen närmare 30 miljarder kronor enbart på forskning och utveckling. En betydande del av kapitalinvesteringarna hamnar i Sverige, och bidrar därmed till att utveckla svenska innovationer i global skala. Vid AstraZeneca i Mölndal verkar cirka 2000 forskare från hela världen i en inspirerande miljö, inte minst med tanke på närheten till flera framstående akademiska centra i regionen.

Världsledande forskning till Göteborg
Traditionellt sett så har AstraZeneca i Mölndal en stark förankring inom områdena mage/tarm samt hjärta/kärl. Djupgående kompetens inom dessa områden har bidragit till att AstraZeneca idag har en världsledande position med flera globalt ledande läkemedel som blodtryckssänkaren Seloken® och magsårsmedicinen Nexium®.
AstraZeneca har valt att koncentrera sina resurser till ett antal forskningsenheter globalt, och i samband med denna organisatoriska förändring förstärks enheten i Mölndal, strax utanför Göteborg. Kompetens från andra enheter, exempelvis Lund, Södertälje och Charnwood i England, välkomnas till Mölndal i syfte att bygga upp ett helintegrerat och tvärvetenskapligt forsknings-och utvecklingscentrum här.

De befintliga disciplinerna mage/tarm och hjärta/kärl får nu sällskap av viktiga områden som andningsvägar och inflammation. Dessutom byggs en helt ny institution upp, Inhalation Center of Excellence, med speciellt fokus på inhalationsteknologi och med mål att förbättra hur mediciner ges till patienter med sjukdomar i luftvägarna.
– Vi ser stora möjligheter till att utveckla fler tvärvetenskapliga projekt i samband med att fler kompetensområden koncentreras till vår enhet här i Mölndal, kommenterar Peter Nyström, sitechef. Vi kommer bli en komplett enhet för forskning och läkemedelsutveckling, den största utanför den akademiska sfären. Naturligtvis innebär detta också ett stort ansvar och en utmaning då vi har ett krav på oss där vi ska tillhandahålla morgondagens mediciner.

Utveckling över landsgränser
I Mölndal vidareutvecklas forskning som påbörjats i Lund, Södertälje och Charnwood. Läkemedlet Brilique®, eller Brilinta®, är ett exempel på ett läkemedel som har sina rötter i Charnwood, men vars verkningsmekanism huvudsakligen har definierats i Mölndal.
– Landsgränser har ersatts av relationer. Vi har 14 forskningsenheter i 8 länder och bara under de tre senaste åren har fler än 80 större samarbetsavtal ingåtts med externa partners världen över. Forskningen har blivit gränslös, säger Peter Nyström.
Hittills har totalt 230 forskare från enheterna i Lund, Södertälje och Charnwood valt att flytta med till Mölndal.
– Vi har fortfarande ett stort rekryteringsbehov där vi söker ytterligare minst ett 100-tal forskare inom många olika discipliner under uppbyggnadsfasen 2011 – 2012, berättar Holger Adelmann, globalt ansvarig för det nya Inhalation Center of Excellence.
– Naturligtvis är det en stor utmaning att flytta flera års forskning, och hela discipliner, från en enhet till en annan. Inte minst med tanke på att man dessutom flyttar från ett land till ett annat, och då får en ny kultur och liknande utmaningar att möta på köpet. Vi skapar dock något nytt, något helt unikt, i det nya Inhalation Center of Excellence.
Det finns ett stort medicinskt behov i global skala när det gäller utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar som påverkar andningsorganen. Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en av världens största dödliga sjukdomar idag, och dödar många fler människor än exempelvis lungcancer. Det råder därför ett akut behov av nya behandlingsmetoder och läkemedel inom området.

Kraftsamling för klinisk forskning
Kristina Sandin arbetar som klinisk projektledare och ansvarar bl.a. för att planera och driva klinisk läkemedelsutveckling i Mölndal inom ett av AstraZenecas sjukdomsområden. Hon ansvarar dessutom inom klinikområdet för projektledning och koordination i anslutning till flytten av forskare, projekt och utrustning från andra forskningsenheter till Mölndal.
– Det pågår otroligt mycket aktiviteter inom företaget just nu, där vi inom klinik bara är en del, säger Kristina. För att underlätta flytten har vi inrättat flera stödfunktioner och bl.a. skapat ett ”social buddy system”. Inom AstraZeneca finns även en förening för medarbetare som kommer hit från andra länder.
Inom området klinik skapas förutsättningar för morgondagens läkemedelsutveckling. AstraZeneca har en lång framgångsrik historia bakom sig i att kliniskt utveckla och dokumentera globalt ledande originalläkemedel.
– Inom AstraZeneca så ansvarar Sverige för tre av åtta tidiga forsknings- och utvecklingsområden. Enheten i Mölndal är dessutom ett av AstraZenecas fyra globala center för läkemedelsutveckling som nu får sällskap av forskare från hela världen, det är något enormt och innebär både stort förtroende och stort ansvar, konstaterar Kristina Sandin som avslutning.