Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Göteborgs universitet satsar på styrkeområden inom forskningen

Göteborgs universitet satsar över 100 miljoner kronor på åtta styrkeområden inom forskningen. Pengarna kommer att delas ut under en treårsperiod från och med den 1 januari 2010.

I sin strategiska plan för åren 2009-2012 har Göteborgs universitet pekat ut fem profilområden inom forskning och utbildning. Det är bland andra hälsa, miljö, lärande och kultur. Inom dessa har det skiljts ut ett antal styrkeområden, där Göteborgs universitet traditionellt har en stark forskning, och några som bedömts ha en potential att bli nationellt ledande. Varje område har efter en extern granskning beviljats särskilda anslag för treårsperioden 2010-2012.
De åtta styrkeområdena är “Demokrati och opinion”, “Lärande”, ”Globalisering”, ”Språkteknologi”, ”Havsmiljö”, “Patientnära forskning”, “Kulturarv” och ”Kultur och hälsa”.
– Det viktiga är att vi inom varje område tar vara på universitetets hela bredd, säger Göteborgs universitets rektor Pam Fredman. Det handlar om att skapa tvärvetenskapliga miljöer som kan svara mot höga vetenskapliga krav men också mot de krav som samhällsutvecklingen ställer på universiteten.
En uppföljning av arbetet med styrkeområdena genomförs under 2010/11. Den kommer att innehålla en redovisning av hur projekten har organiserats. En utvärdering av hur väl målen har uppfyllts kommer att påbörjas hösten 2011 och vara klar våren 2012. De områden som har lyckats att skapa starka tvärvetenskapliga miljöer kommer att även fortsatt få behålla de nya resurserna.
– Mycket av forskningen inom styrkeområdena har stor samhällsrelevans och har goda förutsättningar att bidra positivt till utvecklingen såväl inom privat som inom offentlig sektor, säger kontaktsekreterare Jörgen Kyle.