Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Göteborgs universitet står för en av landets mest högkvalitativa socionomutbildningar

Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet hör till landets största inom socialt arbete, och är dessutom en av de främsta kvalitetsmässigt enligt Högskoleverkets senaste utvärdering. I Göteborg tillämpas en väletablerad samverkansmodell där studenter interagerar med samhällets sociala funktioner i olika projekt. Kommun, region, hälso- och sjukvård – socionomer arbetar gränsöverskridande och sitter på viktig kompetens som efterfrågas i princip överallt.

Socionomprogrammet i Göteborg är på 3,5 år och har ca 1000 studenter. Fältstudier tillämpas som en central del av grundutbildningen och det finns två fältbaserade klasser i Bräcke/Biskopsgården och i Angered. Klasserna bygger på idén att studierna bedrivs i en miljö som ligger nära det egna professionsfältet. Därmed möjliggörs ett integrerat och tätt samarbete mellan profession, stadsdel och lärosäte. Institutionen för socialt arbete är även värdinstitution för Centrum för urbana studier som är placerat i Hammarkullen i nordöstra Göteborg. Centret är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och utgångspunkten är de båda högskolornas åtagande att vara tillgängligt för alla människor i hela staden.

Framstående utbildning kvalitetsmässigt
När Högskoleverket under 2009 utvärderade landets 16 socionomutbildningar fick man det svart på vitt att universiteten i Göteborg, Stockholm, Lund och Umeå uppfyller kraven för mycket hög kvalitet. I motiveringen var det tydligt att de fyra universiteten lyckats väl med att kombinera en generalistutbildning med mycket hög kvalitet.
Förutom socionomprogrammet erbjuder institutionen både ett svenskt och ett internationellt masterprogram liksom ett psykoterapeutprogram med familjeinriktning. Under hösten 2011 startade en ny professionsfördjupande utbildning på masternivå i missbruks- och beroendevetenskap i samarbete med Psykologiska institutionen. Därutöver ges ett antal kurser på avancerad nivå samt forskarutbildning.

Nyutexaminerade socionomer får yrkesintroduktion
För att göra det lättare för socialtjänsten att ta emot nyutexaminerade socionomer har man i Göteborg startat ett nytt projekt som ska överbrygga eventuella utmaningar i att integrera nya medarbetare på arbetsplatsen. Fem nyutexaminerade socionomer omfattas av pilotprojektet TPY – Teoretisk och praktisk yrkesintroduktion för socionomer i Göteborgs Stad.
– Under ett års tid får de nyutbildade socionomerna en yrkesintroduktion inom områdena funktionshinder, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg/hemsjukvård. Samtidigt läser de en magisterutbildning i socialt arbete för att fördjupa sin kompetens. Förhoppningen är att projektet ska brygga över eventuella hinder som kan uppstå då man nyanställer. Vi hoppas också på att kunna genomföra TPY varje år, säger Mona Franséhn, prefekt vid Institutionen för socialt arbete.

Växande forskning med stor samhällsrelevans
Forskningen vid Institutionen för socialt arbete har vuxit successivt sedan den första professorn tillsattes för drygt 30 år sedan och är idag både omfattande och bred. För närvarande genomförs en lång rad större och mindre forskningsprojekt inom olika områden med stor relevans för yrkespraktiker och statliga och kommunala verksamheter inom det sociala fältet. Forskare vid institutionen tillhör landets ledande vad gäller t.ex. forskning om barn, familj och föräldraskap, fattigdom, försörjning och social exkludering samt organisering och professionalisering av det sociala arbetet. Institutionen har också en av landets största forskarutbildningar i socialt arbete med drygt ett 20-tal aktiva doktorander.
Både utbildning och forskning vid institutionen förmedlar ett kritiskt förhållningssätt och präglas av ett starkt samverkansperspektiv med hög samhällsrelevans, vilket också är grundläggande för att kunna skapa förändring inom det sociala fältet.