Ons 29 mar / År 41 / Nr 1 2023

Göteborgs universitet stärker tillväxten i Västra Götalandsregionen genom skarpa ledarskaps- och studentprojekt

Göteborgs universitet fortsätter att satsa på olika utvecklingsprojekt för att akademin ska komma närmare näringslivet. Avdelningen Externa relationer har bl.a. till uppgift att förmedla kontakter mellan universitetet och externa samarbetspartners som nationella och internationella företag eller aktörer inom offentlig verksamhet. Med ett stort antal lyckade exempel i portföljen ser man nu fram emot ett nytt spännande år med fler lukrativa samarbeten.

Göteborgs universitet har utvecklat ett koncept för både privat och offentlig verksamhet som möjliggör genomförande av tidskrävande projekt med hjälp av en eller ett par studenter som arbetar i projektform i roller liknande konsulters. Studenternas bakgrund och kunskaper kopplas ihop med kundens projektspecifikation, satsningen går under benämningen Universitetskontakter – en bra affär.
Syftet är att stärka universitetets roll som partner för näringslivet samt tillväxtmotor för regionen, CHEFiOS och MATIX är två andra exempel på projekt där Göteborgs universitet bidrar med kunskap som stärker offentliga respektive privata organisationer.

CHEFiOS – strukturella förutsättningar för ledarskap inom offentlig verksamhet
Eftersom ledarskapet och chefsrollen inom offentlig verksamhet skiljer sig från de normer som tillämpas inom andra sektorer är det intressant att kartlägga de strukturella förutsättningar som bidrar till ett bra ledarskap just här. Inom CHEFiOS-projektet arbetar man med frågor kring hur en organisation ska se ut för att främja ett gott ledarskap. Det handlar med andra ord inte om granskning av chefers personliga egenskaper, utan om arbetsförhållanden som skapar optimala möjligheter för individen att vara en bra chef.
Projektet har utvecklats efter resultat från professor Annika Härenstams forskning vid Arbetslivsinstitutet. Idag deltar flera förvaltningar inom Ale, Borås och Alingsås kommuner samt Göteborgs stad i projektet tillsammans med forskare från Göteborgs universitet och flera andra universitet och högskolor.
– Med hjälp av Härenstams forskning kartlägger vi hur organisationen kommunicerar och fungerar internt, vi undersöker bl.a. mötesstruktur och hur information når ut till de olika chefsleden, berättar projektkoordinator Anders Östebo. Vi får på så vis fram en bild över arbetsförhållanden, kultur och miljö inom organisationen som vi presenterar för ledningen. Sedan är det ledningsgruppens ansvar att driva utvecklingsarbetet. Vi började med projektet 2008, vi har under de senaste tre åren sett mycket goda resultat där man valt att implementera våra förslag på lösningar.
CHEFiOS-projektet går in i en ny fas under 2012 där man sprider den kunskap som samlats inom projektgruppen.

Studenter som resurs för tillväxtföretag
Management av tillväxtföretag (MATIX) är en ettårig magisterkurs för den som har en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne. Inom MATIX matchas studenterna ihop med små- och medelstora företag där de arbetar med affärsutveckling två dagar i veckan. Detta varvas med akademisk fördjupning vid Handelshögskolan.
– Vi motiverar studenterna till att ta ledande positioner efter sin utbildning hos oss, säger utbildningskoordinatorn Jennifer Pommer Adler. En del stannar kvar på tillväxtföretaget där de tillämpat affärsutvecklingen, andra söker sig vidare till större organisationer och andra går vidare som management konsulter. Det finns alla möjliga vägar att gå.
Alumnen Åsa Demme gick MATIX-kursen för ett år sedan och tjänstgjorde då på logistikföretaget F.H. Bertling. Åsa fick axla ett stort ansvar redan från början, gick in och undersökte olika interna processer och granskade affärsmodellen för företaget. Baserat på Åsas idéer började man successivt göra förändringar i företaget som mynnade ut i ett mycket vassare koncept, istället för att vara en transportör är F.H. Bertling idag en helhetspartner för logistiklösningar, en s.k. fjärdepartslogistikpartner (4PL). Åsa är idag anställd som ansvarig för Bertlings affärsutvecklingsfunktion.
Louise Magnusson, en annan f.d. student, fick genom sitt uppdrag på Hera Kakel använda all sin kreativitet i att styra upp processer inom bolaget och se över viktiga bitar som aldrig annars hanns med. Idag är Louise vice VD på företaget som också antagit en ny MATIX-student för 2012.
Studenter från Göteborgs universitet och deras insatser utgör en viktig resurs såväl för företagen som för utbildningarna. Kontakter med universitetet kan gå på olika vägar men leder för det mesta till ett värdefullt utbyte och ömsesidiga fördelar.