Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Gotland siktar högt – vill bli världsledande som ö-region när det gäller hållbar utveckling

Gotland har goda förutsättningar för att bygga ut och öka andelen förnybar energi som sol, vind, vatten och biobränsle. Med sitt avgränsade geografiska läge möter Gotland en ständig utmaning där man är beroende av välfungerande kommunikationer över havet. Hela regionen andas en stark framtidstro med hållbar utveckling i sikte. Tack vare god planering och hela regionens engagemang genomförs nu framtidsinsatser som stärker Gotland som föregångare i Sverige gällande ökat vindbruk.

I energisammanhang är förutsättningarna speciella för Gotland. Det avgränsade läget tillsammans med ett stort energibehov – framförallt till stenindustri och transporter – utgör en naturlig utmaning. Samtidigt har Gotland goda förutsättningar, inte minst för vindkraft.

Lokal acceptans främjar utvecklingen
Att förnybar energi kan tas tillvara lokalt skapar trygghet, ger lokala jobb samt ger möjlighet till insyn och lokalt inflytande över produktionen. För att trygga en långsiktigt hållbar utveckling har regionen valt att satsa ännu mer på vindkraften, där man både planerar för nya vindsnurror och att höja kapaciteten i befintliga vindparker.
– Det råder en stor lokal acceptans vad gäller vindkraftens utbyggnad, vilket är grundläggande för att vi ska kunna driva detta vidare, berättar regionråd Åke Svensson.
Gotland har kommit långt i hållbarhetsarbetet, målsättningen är att bli världsledande som ö-region när det gäller hållbara lösningar och utvecklat ekoperspektiv, här spelar de förnybara energikällornas och däribland vindkraftens utbyggnad en nyckelroll.
– Vi höjer nu ribban ytterligare då vi siktar på att bli en av landets tio bästa kommuner gällande grön energiproduktion och nyttjande.

Krävs utbyggnad om ca 500 vindsnurror
Under 2009 uppgick andelen vindkraftsproducerad till 0,2 TWh, vilket motsvarar omkring 25 procent av den totala elförbrukningen på Gotland. Under 2010 tillkom ytterligare vindkraftsverk och därmed höjdes också kapaciteten.
För att nå målsättningen som Region Gotland satt upp för 2025, där andelen vindel ska ligga på 2,5 TWh, krävs en utbyggnad som omfattar ca 500 verk på gotländsk mark och utmed Gotlands kust.
– För att klara en så pass kraftig utbyggnad måste vi även se över befintliga kommunikationer och förstärka elnätet lokalt och regionalt. Eftersom det även finns ambitioner om att producera el för fastlandet så krävs en kraftigare anslutning över havet, vi har också blivit beviljade utbyggnad av en sådan kabel till 2016 – 2017.

Goda relationer skapar sund utveckling
Nästa generations vindkraftverk uppförs nu vid Näsudden på Gotlands sydvästra kust. Här ligger också sedan 1980-talet Vattenfalls testanläggning för ny vindkraftsteknik.
– Det viktigaste för att vi ska kunna expandera vindbruket här på Gotland är samstämmighet och en gemensam vilja att bygga ut vindkraften. Det har vi också. Med våra goda förutsättningar och en stark framåtanda kommer vi att lyckas, konstaterar Åke Svensson.
Gotland har ett välmående företagsklimat över lag, med stark innovationskraft inom företagen. På Gotland finns ett stort antal aktörer som dessutom räknas till de världsledande inom sina respektive segment.
Förutom att Gotland har en aktiv företags- och inkubatorverksamhet via ALMI, högskolan och regionala branschprojekt så anordnas en årlig företagardag genom regionens och näringslivets gemensamma förening, Tillväxt Gotland.
– Initiativet skapar en ökad dialog mellan företag och offentlig verksamhet, samtidigt som det ger en bra stämning och skapar relationer, konstaterar tillväxtchef Stefan Persson som avslutning.