Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

GRvux – för ökad sysselsättning i hela Göteborgsregionen

GRvux samordnar utbildningsinsatser inom regionens 13 medlemskommuner till förmån för invånarna och det regionala näringslivet. Invånarna får utökade möjligheter att tillägna sig viktiga kunskaper och kompetens som stärker individens position på arbetsmarknaden. Näringslivet kan därmed förse sig med kompetent arbetskraft och genom att kommunicera sitt kompetensbehov till GRvux säkerställa tillgången till ett kompetent rekryteringsunderlag och på så vis vidareutveckla den egna verksamheten.

GRvux arbete grundas på avtal på tre nivåer – dels handlar det om det statliga uppdraget, där man bl.a. ska tillgängliggöra yrkesutbildningar för vuxna som för dem närmare arbetsmarknaden, och dels handlar det om samverkan med GRs medlemskommuner. Till sist samverkar GRvux med 16 utbildningsanordnare som förverkligar uppdraget genom att hålla i själva utbildningen.
– Vår främsta ambition är att öka sysselsättningen i Västsverige genom utbildning, kommenterar Kenneth Ardehed, projektkoordinator. Utbildningarna består av kurspaket som är sammansatta av gymnasiala karaktärsämneskurser som kan kombineras fritt.
GRvux erbjuder utbildningar inom flera olika yrkesområden såsom teknik, vård och omsorg, hotell och restaurang, transport samt många mer.

Virtuellt kompetensråd
GR Utbildning har skapat ett virtuellt kompetensråd för att etablera kontakt med näringslivet. Kompetensrådet har utvecklats under de senaste åren och har idag uppgiften att kommunicera kompetensbehov och uttala sig om relevansen av inkomna utbildningsförslag och dess innehåll. På så vis arbetar man med förankringen av förslagen till regionala yrkesutbildningar inom Vuxenutbildningen i Göteborgsregionen.
Utöver detta arbetar både utbildningsanordnarna och de 13 medlemskommunerna med kopplingen till näringslivet, för att säkerställa att man genom utbildningarna kan möta de uttalade kompetensbehov som finns.
– Våra branschkontakter kommunicerar de behov som finns på arbetsmarknaden, och utifrån de signalerna kan vi hjälpa till att ta fram utbildningar som svarar mot ett uttalat behov, sammanfattar Josefin Grahn, projektsamordnare. Vi kontaktar även branschrepresentanter för att stämma av innehållet i våra utbildningar. Därigenom kan vi säkerställa att innehållet i utbildningarna är relevant och skräddarsy utbildningsinsatserna efter de uttalade kompetensbehoven.
Kompetensrådet består av representanter från intresse-, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom ett antal yrkesområden, större och mindre företag, Arbetsförmedlingen, samt från Göteborgsregionens Teknik- och Vård- och Omsorgscollege.

Initiativ för ökad sysselsättning bland ungdomar
GRvux samverkar som bekant med flera olika aktörer. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter har man nyligen tagit fram en utbildning där minst halva utbildningstiden är företagsförlagd för studenter som gått elprogrammet men som inte fått lärlingsplats.
Utan lärlingsplats får studenten inte ut sitt yrkescertifikat, men nu finns möjlighet att tillgodoräkna lärlingstiden genom GRvuxutbildningen Lärlingsutbildning elektriker ”4:e året”
– Inom ett par år kommer det att behövas fler elektriker i samband med stora pensionsavgångar, men om studenterna vare sig får lärlingsplats eller kan ta del av utbildningsinsatser som den GRvux arrangerar, gör de ofta andra yrkesval och försvinner från branschen. Om vi kan göra en insats redan nu vinner hela branschen på det, menar Kenneth Ardehed.
Tack vare den nya utbildningen får studenten ut sitt certifikat och är därmed anställningsbar elektriker. Dessutom är de ännu mer attraktiva på arbetsmarknaden eftersom de haft möjlighet att läsa in ytterligare kurser än vad de hann med under tiden för sin grundutbildning.
Ungdomsarbetslösheten är fortfarande stor i Västsverige. Med anledning av det skräddarsyr GRvux utbildningar speciellt anpassade för målgruppen, bl.a. genom att erbjuda yrkesintroduktion inom flera olika yrkesområden. GRvux arbetar också med att erbjuda utbildningar med inslag av företagsamhet/entreprenörskap för att på så sätt kunna bidra till regionens tillväxt.
Just nu tittar man på möjligheten att erbjuda specifika kurser på deltid och/eller kvällstid för de som redan är i anställning men har ett behov av att kompetensutveckla sig för att behålla sitt jobb eller kunna ta på sig nya uppgifter på arbetsplatsen.