Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

GU Holding rustar för att skapa större värde i portföljbolagen

GU Holding skapar tillväxt i form av nya jobb genom att finansiera och utveckla nya bolag från Göteborgs universitet. Sedan 1995 har GU Holding utvecklat innovationer, till stor del med hjälp av riskkapital. Under 2012 anpassar man verksamheten för att möta den nya tidens utmaningar med mindre tillgång till riskkapital.

GU Holding utvecklar och avyttrar tillgångar och företag baserade på affärsidéer med kommersiell potential från Göteborgs universitet. Innovationerna måste ha kommersiell bärkraft och svara på ett reellt marknadsbehov. GU Holding är aktiv i utvecklingen av dessa och har tack vare sin strukturerade inkubationsprocess för företagsutveckling kommit med i det nationella inkubatorprogrammet.
Syftet är således att skapa framgångsrika företag för att generera god kunskap- och kapitalåterföring till ägaren, den svenska staten, samtidigt som man ökar den totala tillväxten i Västra Götalandsregionen genom att bidra till nyttiggörande av forskningsresultat för ett bättre liv och samhälle med nya produkter och tjänster.

GU School of Executive Education – för framtidens chefer
Ett av GU Holdings strategiska innehav finns inom utbildningsområdet. GU School of Executive Education är en avknoppning från Handelshögskolan. Företaget erbjuder akademiskt förankrade ledarskapsutbildningar i form av dels MBA-utbildning och dels speciellt anpassade program för näringslivet. Varje år har MBA-utbildningen ett 20-tal deltagare som vid sidan av studierna har en ledande position inom näringslivet eller den offentliga sektorn. Utbildningen ger inte bara tillgång till ny kunskap utan lämnar även välbehövligt utrymme för den enskilda deltagaren att reflektera över sitt ledarskap och på så vis växa i sin roll som chef.
– Innehållet i utbildningen uppdateras kontinuerligt eftersom marknaden förändras hela tiden, förklarar Klementina Österberg, VD på GU Holding. Vi hämtar mycket inspiration från växande marknader i Asien och tillför det svenska välrenommerade ledarskapet. I dagsläget har studenterna två veckors fältstudier, då de tillbringar en vecka i Indien och en vecka i Kina eftersom båda dessa nationer utgör världens starkaste tillväxtmarknader idag.
Österberg förklarar att kundföretagens investering återbetalar sig genom att nyckelpersoner får en förstärkt ledarskapskompetens i kombination med internationell utblick och nätverk. För de företag som vill etablera sig på nya internationella marknader är utbildningen vid GU School of Executive Education en bra början.

Inför 2012 – på jakt efter nya medel
GU Holding har ett 40-tal innehav. Merparten är baserade på forskningsresultat. Nästan hälften utgörs av hälsa och medicinrelaterade affärskoncept, medan resten består av bolag inom livsmedel, energi, miljö, säkerhet, IT, mm. Samtliga är i behov av riskkapital för att bygga upp sin verksamhet under de första åren.
– Riskkapitalisterna blir dock allt färre på den svenska marknaden och i de tidiga faserna är de helt inaktiva numera, säger Österberg. För GU Holding innebär det att vi måste tänka om, tänka nytt för framtiden. Fokus för 2012 blir därför att hitta olika sätt att minska behovet av riskkapital.
– Vi måste driva våra företag med andra medel än just riskkapital och så snart som möjligt komma ut på marknaden och bli kundfinansierade.

Regeringens nya forsknings- och innovationsproposition kommer lägligt
Nu är det mer aktuellt än någonsin att hitta bra arbetsformer för uppstart av forskningsbaserade bolag med tanke på finansieringsklimatet. Då kommer regeringens nya forsknings- och innovationsproposition lägligt nu till hösten 2012. I denna kommer de svenska lärosätena och innovationsaktörerna, såsom holdingbolag och inkubatorer, få uppdaterade direktiv för hur de ska arbeta framöver.
– Vi hoppas naturligtvis även på ett medskick i form av kapital och annat stöd för att kunna fortsätta skapa nya affärsmöjligheter, jobb och tillväxt i vår region. Det pekar åt att regeringen även kommer att ange en samlad innovationsstrategi för Sverige.
I relation till detta arbetar GU Holding med en egen strategi för att skapa större värde i de egna bolagen, genom att tillföra ett mervärde.
– Om våra portföljbolag utvecklas väl, ger det oss möjlighet att sälja av våra andelar i dem. Bolaget I-Tech är ett exempel. Det utvecklar miljövänliga kemiska komponenter för båtbottenfärger som förhindrar att havstulpaner biter sig fast i skrovet. Under året har vi sålt merparten av våra aktier. Vi hoppas på en liknande utveckling för flera av våra bolag, och ser att processen redan är igång på flera håll, rundar Klementina Österberg av med.

Kort om GU Holding
Tillsammans med forskare och saminvesterare har GU Holding sedan 1995 utvecklat över 60 nya affärsidéer, som sysselsätter 240 personer och omsätter 240 MSEK. Bolagen har sammanlagt attraherat över 620 MSEK i kapital.