Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Gullingeskolan sätter barnen i centrum

Vi lär hela livet och det har Gullingeskolan tagit fasta på. Eleverna får en bred kunskapsbas och uppmuntran till lärande. De får grundläggande kunskaper i svenska,matematik,språk,teknik,musik,idrott och hälsa Skolan arbetar efter målsområden som språkutveckling matematik,värdegrund och hälsa. Värdegrund frågorna får stort utrymme i skolan. Positiva förväntningar på eleverna bidrar till framtidstro och självförtroende . Varje elev har en individuell utvecklingsplan. Arbetet med värdegrund frågor sker i enskilda samtal, i grupp eller klassvis. Skolan lägger ner mycket tid och engagemang på att skapa en lugn och trygg miljö där elever och personal respekterar varandra. Lärarna får hela tiden vidareutbildning och är på så sätt alltid uppdaterade.

En skola där alla syns och hörs
Gullingeskolan är en liten skola där alla känner varandra. Den är kommunal och har i dag cirka 230 elever och och 30 kompetenta och engagerade lärare. – Det är en lagom stor skola som är både populär och uppskattad. Alla barn syns och hörs säger skolans rektor Anne-Charlotte Borgbrand. Vi kämpar hårt för att ge barnen rätt förutsättningar för att kunna lyckas med sin skolgång. Skolan är mångkulturell och det talas cirka 20 olika sorters språk. Vi är med i idrottslyftet och har utvecklat samarbete med fyra olika idrottsföreningar. Målet är att kunna ge barnen en meningsfull fritid. – Språk är viktigt för oss och vi har något som kallas för språkspåret fortsätter Ann-Charlotte Borgbrant. Det är tre särskilda undervisningsgrupper för barn som har tal-och språksvårigheter. Många barn talar annat språk än svenska. Föräldrarna erbjuds tolk om så behövs. Nyanlända elever till Sverige får intensiv träning idet svenska språket. Gullingeskolan ligger i närheten av grönområden vilket ger eleverna chans till såväl naturstudier som friluftsliv. Vi ger barnen fortlöpande musikundervisning. Musiken är ett otroligt bra sätt att utveckla språket och förstärka gemenskapen bland barnen. Vidare satsar vi mycket på utökad idrott och hälsa. I årskurs 6 bjuds alla barnen på en skolresa till Romme Alpin. Barnen tycker mycket om vår fritidsverksamhet och personalen ingår i den pedagogiska verksamheten I vårt helhetstänkande ingår även skolmaten. I vårt nyrenoverade matsal får barnen en varierad och näringsriktig skollunch lagad på färska råvaror. Vi vet att en bra skollunch leder till ett bättre studieresultat avslutar Anne-Charlotte Borgbrant.

NO-Teknik
I NO-salen får elever från årskurs 1-6 komma i grupper för att tillsammans experimentera och undersöka hur naturlagarna fungerar inom vatten, luft, ljud,ljus, mekanik, magnetism och elektricitet. I Teknik bygger eleverna något som visar den praktiska funktionen av vad de upptäckt och lärt sig om kemiska och fysikaliska lagar. Målet är att eleverna skall få en djupare förståelse och insikt för olika naturvetenskapliga områden. Skolan vill väcka elevernas nyfikenhet och utveckla ett intresse för vidare studier och entusiasm för nya upptäckter.

Samverkan och helhetssyn
All personal i skolan samverkar och har regelbundna möten. Arbetsplanen är baserad utifrån diskussioner i arbetslagen,ledningsgruppen och samverkansgruppen. Verksamheten bedrivs efter skollagen,läroplanen,Stockholms stads skolplan och kommunalfullmäktiges mål. Skolan utför sitt uppdrag efter styrdokument, tidigare utvärderingar och erfarenheter. Ges rätt möjligheter är skolan övertygad om att alla barn vill och kan ta ansvar för sitt eget lärande. Alla föräldrar har möjlighet till insyn och inflytande över sitt barns lärande och utveckling. Skolan har minst två utvecklingssamtal per år. År 2010 firade skolan 40 års jubileum och i maj månad varje år har skolan sin egen ” Gullingedag”.