Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Gyllenhammar Coaching tränar vinnare

Dagens samhälle är mycket komplext i fråga om var ansvaret ligger för hur viktiga samhällsutvecklingsfrågor ska drivas. Politiker, myndigheter, företag och individer har alla ett ansvar men olika möjligheter att påverka. Förenklat skulle man kunna säga att alla har en kund att arbeta med, och för samhället i stort är det medborgarna som är kunder. Ledarskapsutvecklare och idrottspsykolog Kjell Gyllenhammar understryker att det krävs ett ökat fokus på medborgarna i samhället med riktade insatser där samhället servar oss på ett bättre sätt. För att uppnå detta krävs bättre effektiva team som genomför positiva förändringar. Inte vattentäta skott mellan myndigheter.

– Jag har alltid varit väldigt fascinerad över frågor som rör ledarskap, och tidigt i min karriär förundrades jag över hur det kan komma sig att samma lag alltid vinner? Jag syftar på idrottslag, men principen går att applicera på vilket arbetsteam som helst i näringslivet. Därför började jag arbeta med ledarskapsfrågor med koppling till både näringsliv och idrott genom att grunda mitt företag Gyllenhammar Coaching, inleder Kjell Gyllenhammar.
Detta var tidigt 1980-tal, men det är samma frågeställningar som styr än idag.
– Mycket snart upptäckte jag att det är tankemönstret som styr prestandan. De lag som alltid vunnit fortsätter att vinna eftersom det är djupt rotat i tanken. Deras coacher brinner för att vinna, och de förmedlar budskap riktade till vinnare. Det är alltså fråga om attityder och hur man ser på sig själv och sin roll. Om man vet vad man ska göra och agerar därefter så går projektet också som man tänkt sig, det låter kanske förenklat, men faktum är att det fungerar. Detta vill jag kommunicera till chefer så att de kan lotsa medarbetarna till gemensamma prestationer, fortsätter Kjell.

Att skapa det kompetenta teamet
Kjell Gyllenhammar är utbildad beteendevetare vid Stockholms universitet och är även idrottspsykolog och som vi förstår med lång erfarenhet av arbete med ledarskapsfrågor. Kjell har specialiserat sig på team- och ledarskapsutveckling inom näringsliv och lagsport där förståelse för hur människor fungerar i grupp är det centrala.
Att få gruppen som helhet att fungera optimalt är det viktigaste, för att uppnå målet krävs först att olika faktorer stämmer inom teamet, exempelvis att det råder hög acceptans, trivsel och ärlighet. Kjell poängterar att det kompetenta teamet består av individer som strävar efter samma mål och som känner trygghet i sina roller. God samarbetsförmåga och effektivitet uppnås först om individerna trivs i teamet, att ha sina roller klara för sig är en utav de absolut viktigaste aspekterna samt att målen är tydliga.
– Från ledarens sida är det viktigt att kommunicera gemensamma mål med tydlighet och att skapa enighet om vad som ska göras. Dessutom är det minst lika viktigt att insatser följs upp och att man kan ge ärlig feedback. Ärlig kommunikation är grundläggande för att man ska lyckas med positiva förändringar överhuvudtaget. I typiska inkompetenta team är det alltid fråga om bristande kommunikation och i de flesta fall finns ytterligare problem som oklara roller, diffusa mål och revir samt chefer som aldrig tränar sin personal. Man kan faktiskt träna sig till att förlora, menar Kjell.

Metod – tydliga roller och klara mål som kräver kommunikation
I sina konsultationer inleder Kjell med några timmars personliga samtal med medarbetare och chefer. Metoden baseras på decennier av erfarenhet av arbete som handledare på konsultbasis i näringslivet samt som idrottspsykolog. Även om det i många fall råder tveksamhet bland medarbetarna för hur ärliga man ska vara så är det av yttersta vikt för att genomföra positiva förändringar som ökar prestation och trivsel samt skapar insikt i teamet.
– Jag möter väldigt ofta oerhört skickliga företagare och specialister, helt fantastiska i sina yrkesroller men med bristande kompetens som humanistiska ledare. Ofta är själva affärsidén i ett i andra fall mycket kompetent företag väldigt diffus, vilket gör att medarbetarna är osäkra på vad det är som egentligen ska göras. För att skapa ett kompetent team måste man först vara på det klara med vilka roller man har och vad man är till för.

Förser teamet med verktyg för förändring
Arbetet pågår under flera månader. Att skicka enbart cheferna på kurs är föga givande, menar Kjell.
– Det kan ge information, men inte verktygen för hur den ska användas. Dessutom involveras inte medarbetarna, dvs. själva teamet som ska utföra jobbet, och då är det hela lönlöst. Jag arbetar med hela teamet, inklusive ledarna. Viktiga punkter identifieras, ofta handlar det om bristande ledarskap och revirtänkande. Då gäller det att anpassa verktygen så att dessa svårigheter övervinns. Insikt och öppen kommunikation är det viktigaste. Som ledare måste man träna sitt team, precis som i alla lagsporter.

De vinnande punkterna – framtagna av Scania
Kjell Gyllenhammar var först i landet med att kalla sig coach. Bland kunderna finns de riktigt stora företagen i Sverige som exempelvis ledande lastbilstillverkare och multinationella industriföretag. Under en period har Kjell arbetat tillsammans med produktionsledare och deras team på Scania, där man tillsammans har tagit fram ett antal punkter som svar på vad som krävs av en duktig ledare:

Redogör dina motiv och värderingar
Skapa mentala bilder i verksamheten som är värda att kämpa för
Initiera diskussioner kring värderingar, moral och etik
Var principstyrd, led verksamheten med dig själv som insats
Det finns nästan alltid vinna-vinna lösningar, ledarskap handlar om förmågan att hitta dem.
Inse och acceptera att ditt genuina engagemang kommer att vara den tydligaste signalen om hur mycket varje individ ska kämpa.

Punkterna är en bra vägledning även för andra företag, anser Kjell. Med sin starka karaktär, öppenhet och ärlighet har Kjell förmågan att initiera positiva förändringar, det krävs en stark personlighet och en nypa humor – drag som är mycket påtagliga då Näringslivs redaktör träffar Kjell Gyllenhammar.