Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Hållbar tillverkning främsta fokus för Chalmers produkt och produktionsutveckling

Inom Chalmers forskningsområde virtuell produkt- och produktionsutveckling ?nns det få som kan jämföra sig i världen. Framtidens produktion bär dock pre?xet: Hållbar! För att nå det hållbara samhället krävs nya metoder, inte minst i produktionen, och detta upptar nu forskarnas fulla uppmärksamhet.

En stark tillverkande industri i Sverige, som bidrar till såväl ekonomisk som ekologisk och social hållbar utveckling, är livsviktigt för bibehållen konkurrenskraft där arbetstillfällen och kompetens stannar kvar och utvecklas inom landet. Givetvis är perspektivet detsamma om man ser med europeiska glasögon. Rikard Söderberg, professor i produkt- och produktionsutveckling samt föreståndare för Wingquistlaboratoriet, ser på hållbarhet som framtidens stora utmaning.
– En framtida grön och slimmad tillverkningsindustri kommer snabbt och effektivt att producera komplexa produktvarianter, men även inkludera produktionssystem som kan demontera, sortera och återanvända komponenter och systemlösningar i väldigt hög utsträckning. Detta ställer dock stora krav, inte minst på att man har kontroll på komponenternas kravspecifikationer så att man vet hur och för vilka ändamål man kan återanvända saker och ting, säger han.

Redo för nya utmaningar
Med nästan ett decennium av framgångsrik forskning inom produktionsområdet står Rikard Söderberg, tillsammans med drygt ett dussin olika forskargrupper, stark och redo för att ta sig an nya utmaningar – och hållbarhetsaspekten är onekligen en sådan.
– Vi tillhör de ledande forskargrupperna internationellt inom produktionsområdet idag. Vi tror att vi inom fem år kan vara världsledande även inom hållbar produktion, säger han.
Chalmers satsning på initiativet Hållbar produktion har tre huvudfokus. Hållbar produktutveckling, hållbara produktionssystem och hållbara tillverkningsprocesser. Initiativet har blivit rekommenderat av Vetenskapsråden att få strategiska medel från regeringen, men ytterligare projekt inom produktionsforskningen på Chalmers har också starkt externt stöd, exempelvis från Vinnova och Stiftelsen för strategisk forskning, samt från näringslivet.
– Wingquistlaboratoriet är en viktig pusselbit. Inom labbet arbetar vi med virtuell utveckling av produkter, verktyg och system. Nu tillför hållbarhetsperspektivet en ny dimension. Hållbar virtuell utveckling kommer att vara resurssparande i sig när arbete som tidigare skett i verkstaden nu istället kan ske virtuellt med datorns hjälp. Att arbeta för att optimera produkter såväl som produktionsapparaten sparar också resurser, säger Söderberg och fortsätter:
– Vi ska utveckla metoder för livscykelbaserade produktplattformar där hållbarhetskrav och effekter kommer in på ett tidigt stadium. Vi behöver också resurs- och energisnåla hög-presterande produktions- och demonteringssystem.

Hållbarhet inom skärande bearbetning
Inom material- och tillverkningsteknik är professor Lars Nyborg forskningsledare.
– Vi arbetar med materialfrågor i tillverkningsprocesser med fokus på skärande bearbetning, berättar han.
Utgångspunkten är att en hållbar utveckling ställer framtida krav på lättvikt och emissioner. Då ?nns det också ett stort tryck på att utveckla och använda nya material i industrin. Inom tillverkningen måste processerna ändå fungera.
– Forskningsutmaningen är att kunna förstå vad som händer i själva skärzonen, när det gäller materialet och grundläggande mekanikfrågor. Ur industrins synvinkel gäller det att man vill ha tillverkningsprocesser med bibehållen eller ökad produktivitet.

Nya skärvätskor med bättre miljöprofil
Ett annat av Chalmers forskningsområden omfattar processvätskor. Finns det nya skär-vätskor med bättre miljöpro?l?
– Framför allt vill vi kunna förutsäga processer långsiktigt i ett tillverkningsprocessperspektiv. Vi utgår från experiment på labb och jobbar sedan med materialmodellering virtuellt, säger Lars Nyborg, som avslutningsvis även tillägger: Forskningscentrat MCR är här en viktig aktör.

Anna Kim-Andersson, för Chalmers bilaga i Dagens Industri september 2009.

Wingquistlaboratoriet
Wingquistlaboratoriet är Chalmers virtuella produkt- och produktionsutvecklingslaboratorium som drivs i nära samverkan med svensk industri såsom ABB, flera bolag inom Volvokoncernen, SAAB, mjukvaruföretaget RD & T Technology, VINNOVA samt institutet Fraunhofer Chalmers (ett institut för tillämpad matematik som drivs av en stiftelse ägd gemensamt av Chalmers och tyska lärosätet Fraunhofer Gesellschaft). Laboratoriet är ett internationellt ledande kompetenscenter för tvärdisciplinell forskning inom området effektiv produktion.

Fyra forskningsområden ingår: Systematisk konstruktion och produktdatahantering (geometri och rörelseplanering) geometrisäkring samt robust konstruktion (flexibel automation).
Hållbar produktion är ett viktigt tema inom Wingquistlaboratoriet framöver.

Laboratoriet är för övrigt uppkallat efter ingenjören och industrimannen Sven Gustaf Wingquist, som med sin konstruktion av kullagret lade grunden till Svenska Kullagerfabriken AB, SKF, som han var med och grundade år 1907.