Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Hamnstaden blir ny stadsdel i Ystad

Ystad kommun planerar för sitt största stadsutvecklingsprojekt någonsin. När Ystad hamn flyttar söderut frigörs attraktiva ytor för framtidens blandstad.

I projektet Hamnstaden ska en framtida centrumnära, vattennära, stationsnära stadsdel i Ystad utvecklas. När stadsdelen är färdigutvecklad kommer kanske 3000 invånare och uppemot 1000 arbetsplatser samt mängder av besökare att hitta sin nisch i Hamnstaden.
Ystads kommunfullmäktige antog översiktsplanen för Staden Ystad 2030 i juni 2016. I den utpekas möjligheten och ambitionen att flytta hamnen söderut och utveckla blandad stadsbebyggelse i hamnens inre delar.
Planprogrammet för den framtida hamnstaden visar på en möjlighet att successivt planera för och bygga 1500 bostäder i centrala Ystad. I planprogrammet visas etapper i form av olika detaljplaner med möjlig tidsplan. Ett rimligt antagande är att den första etappen, i området vid ”sockersilon”, kan börja bebyggas år 2022.
För att hålla jämn takt med Ystads befolkningsökning behöver mellan 150 och 200 bostäder byggas årligen i Ystads kommun, varav merparten i tätorten. Periodvis kan merparten av Ystads årliga nya bostäder antagligen byggas just i Hamnstaden, men i vilken takt det faktiskt byggs beror på olika faktorer på marknaden.
Hamnstaden ska tillföra kvalitet till staden även till för de som inte bor där. Genom att bygga platser nära vattnet, skapa möjligheter att leka, promenera, fika och bara vara kommer alla ystadbor få en större tillgång till havet i sin vardag.

Från idé till verklighet?
Projektet pågår, men än är ingen projektledare utsedd utan i dagsläget hålls projektets olika delar samman genom en tjänstemannastyrgrupp som omfattar kommundirektören, samhällsbyggnadschefen, hamnbolagets VD, kultur- och utbildningschefen samt stadsarkitekten.