Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Havsbaserad vindkraft kan bli framtida resurs för Sverige

På sikt kommer Sverige att behöva en utökad energiproduktion. Befintliga baskällor förlitar sig till stor del på äldre anläggningar och det är angeläget att börja tänka i nya banor för framtiden. Havsbaserad vindkraft har potential att bli en betydande del av Sveriges framtida baskraft. . Den ger oss möjligheter till en storskalig utbyggnad av den svenska kraftproduktionen och har prispressande effekter på elmarknaden. Dessutom presenteras en möjlighet att diversifiera ägandet av landets kraftproduktion. Vindkraftskoncernen wpd tror på en ljus framtid för havsbaserad vindkraft som baseras på innanhavsteknik speciellt framtagen för svenska förhållanden.

Klimatdebatten ställer krav på en högre andel energi från förnybara källor. Vindkraft är den gröna energikälla som kommit längst när det gäller tillämpning och kostnadseffektivitet. Kostnaden för att uppföra ett vindkraftverk måste vara rimlig i relation till produktionen för att det slutliga elpriset ska kunna godtas på marknaden. Tekniken har kommit så pass långt att landbaserad vindkraft anses vara en god investering ur ekonomisk synpunkt, men havsbaserad vindkraft är fortfarande en mycket kapitaltung investering om man ser till rådande förhållanden.

Fördelar med havsbaserad vindkraft
Det råder dock ingen tvekan om att havsbaserad vindkraft kan generera betydande mängder energi. För att klara regeringens miljömål där vindkraften ska stå för en hög andel av den totala energiproduktionen år 2020 krävs det att man satsar på havsbaserad vindkraft med fler offshore-anläggningar.
– Havsbaserad vindkraft är förvisso dyrare att bygga än den landbaserade, men de stora fördelarna väger ändå till stor del upp investeringen. Till havs kan vi projektera betydligt större vindparker som genererar mer energi och det är lättare att hitta platser där elbehovet är som störst, förklarar Göran Dalén, VD för wpd Offshore Stockholm AB.

Storskalig offshore-anläggning i drift 2015 – 2016
I wpd:s nuvarande projektportfölj projekteras och byggs det vindparker som sammanlagt står för en effekt på ca 3100 MW, varav 700 MW är på land och 2400 MW är till havs. Koncernen har därutöver fler spännande vindkraftsprojekt på gång. I Sverige finns det i dagsläget beviljat för byggnation av offshore-anläggningar motsvarande hela åtta TWh/år.
För wpd handlar det i första hand om byggnation på Storgrundet utanför Söderhamn där man under året planerar att utföra provborrningar för att undersöka havsbotten innan byggnation. Om allt går som planerat så förväntas den storskaliga vindparken kunna tas i drift 2015 – 2016.
– Våra investeringar är i fas med regeringens mål för förnybar energi där samtliga gröna energislag ska stå för 20 TWh år 2020. Vindkraften beräknas svara för 12 TWh. Om vi ska kunna uppfylla dessa mål så måste vi få fart på den havsbaserade vindkraftens utbyggnad. Vi har sett att det går att bygga kostnadseffektivt även till havs från projekt i både Tyskland och England.
Med så kallad ”innanhavsteknik” kan man reducera kostnaderna för havsbaserade projekt i Östersjön med ytterligare 30 procent. En viktig bit är att Svenska Kraftnät står som ägare av kabeln ut till vindparken på samma sätt som man kommer göra med den nya Gotlandskabeln.
– Om vi kan få till en sådan lösning blir det betydligt enklare att projektera fler havsbaserade vindparker längs Sveriges kuster, konstaterar Göran Dalén.

wpd i korthet
wpd hör till Europas ledande aktörer inom vindkraftsexploatering med erfarenhet från utveckling, byggnation, finansiering och drift av 1400 vindkraftverksturbiner i Europa och Asien, med en sammanlagd kapacitet om 2,2 GW. I Sverige arbetar wpd inom de två affärsområdena wpd Scandinavia AB som projekterar vindkraft på land, samt vindkraft till havs som projekteras av wpd Offshore Stockholm AB.