Fre 2 dec / År 40 / Nr 5 2022

Hela Människan växer i Karlskoga – skapar nya möjligheter för fler

Hela Människan är en ideell organisation som på kristen grund arbetar med stöd, motivation och rehabilitering av människor med beroendeproblematik. Uppdraget omfattar också att arbeta förebyggande med både ungdomar och vuxna som är på väg in i ett missbruk eller andra sociala svårigheter. Inom verksamheten finns även stödfunktioner för barn som växer upp i familjer där en eller båda föräldrarna missbrukar droger eller alkohol, samt stöd för anhöriga till människor med missbruksproblem.

Hela Människan finns etablerade över hela landet och driver en rad verksamheter som exempelvis olika typer av boende, daglig aktivitetsverksamhet, samtalsterapi, arbetsträning och samhällsplaceringar.

Arbetsträning viktig del av förändringsprocessen
Jurist, diakon och terapeut Mats Haglund är verksamhetschef för Hela Människan i Karlskoga, som också omfattar Degerfors. Samtidigt driver han det egna företaget Strategikonsult som vänder sig till företag som behöver utveckla sitt ledarskap, skapa bättre teamkänsla eller bearbeta psykosociala problemställningar. Med erfarenhet från båda världarna kan Mats samordna insatser så att behov från både individer och samhälle möts. Det kan exempelvis röra sig om matchning av arbetsträningsåtgärder och praktikplatser.
– Vi bedriver en hel del motivationsarbete där arbetsträning är en viktig del. Att individen får känna sig delaktig och får möjlighet att skapa en värdig vardag är grundläggande för att vi ska lyckas i rehabiliteringsarbetet. Det gäller framförallt att identifiera s.k. friskfaktorer istället för att enbart koncentrera sig på riskfaktorer. Genom att skapa en ny struktur för hur människor ser på sina liv och sina möjligheter lägger vi också grunden för en ny, meningsfull tillvaro, förklarar Mats Haglund.

Hanterbarhet och meningsfullhet
Genom Livsverkstan, Hela Människan Karlskoga Degerfors egna motivations- och rehabiliteringsarbete, arbetar man mycket med kognitiva modeller för att öka förståelsen för varför något har inträffat. Först när individen har fått insikt i sin situation och skapat förståelse för varför det blev som det blev skapas hanterbarhet, och därefter kan man gå vidare med olika typer av behandlingsinsatser.
– Vi försöker motivera till att man ser på tragiska händelser i livet som en sorts lärdom som var nödvändig att genomgå. Händelserna blir en del av en kunskapsbank som blir som en resurs senare i livet. Att kunna vända det negativa till en fördel är nödvändigt för att man ska kunna se en meningsfullhet i sin situation och sitt framtida liv. Detta arbetar vi med både för ungdomar som riskerar att hamna i svårigheter och för vuxna som lever med flera års missbruk bakom sig. Det centrala är att vi alltid har stor respekt för människans historia, att mötas i ögonhöjd är det allra viktigaste och det strävar vi efter i allt vi gör, understryker Mats.
En annan viktig grundtanke som man arbetar efter är devisen: Det finns inga hopplösa fall. Det som avgör framgången i slutändan är alltid tiden.
– Vi är ingen myndighet, människor kommer till oss av egen vilja. Vi har en positiv grundsyn till personen. Samtidigt vill vi uppmuntra och stimulera till att man utvecklar sin gudstro eftersom vi vet att det kan hjälpa oerhört mycket under resans gång. Framförallt skapar det en viktig gemenskap som många som kommer till oss saknar och behöver.

Välkomnar företag
Framtidsvisionerna för Hela Människan i Karlskoga och Degerfors är att fortsätta bygga upp verksamheten riktad mot ungdomar. Verksamheten har i sin helhet expanderat med ca 30 procent de senaste åren, vilket innebär att man når fler och kan hjälpa fler till ett bättre liv.
– Våra modeller och verktyg kan även appliceras på missbruksproblematik och olika former av sociala stödåtgärder i företag. Vår pedagogik kan med fördel även integreras här och vi välkomnar företag inom alla segment att ta kontakt med oss för att få reda på hur vi kan hjälpa just dem, säger Mats Haglund avslutningsvis.