Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Hela världen i miniatyr hos JATC Omsorg

När arbetsterapeuten Liselotte Almén Malmqvist började lägga grunden för sitt vård- och omsorgsföretag i Södertälje under 1990-talet hade hon tidigt klart för sig att hon ville utgå från en arbetsterapeutisk holistisk helhetssyn. JATC Omsorg har därför alltid arbetat innovativt och nytänkande, med ett öppet sinne för hållbarhet och mångfald.

JATC Omsorg riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykosociala svårigheter. Genom att erbjuda ett tryggt holistiskt helhetskoncept bestående av arbete, boende och fritid hjälper man till att skapa en meningsfull vardag. Att bidra med bärkraftiga stödstrukturer för ett så optimalt självständigt liv som möjligt är en självklarhet i det arbetet.
Företaget arbetar dessutom för att öka inslag av både hållbarhet och mångfald. Det gäller först och främst arbetet i den egna organisationen men sprids även genom att man söker influera andra aktörer att tänka i samma banor. Enligt Liselotte Almén Malmqvist hänger de två begreppen hållbarhet och mångfald också ihop på ett naturligt sätt inom JATC Omsorg.
– Verksamheten har flera mål. Ett är att hålla en hög kvalitet på tjänsterna och förena det med hållbara ekonomiska mål. Att vara framgångsrik inom flera områden, såväl psykosocialt som ekonomiskt, tryggar kundens vardag.
Företaget måste ha en ekonomisk stabilitet och vara hållbart över tid för att kunna satsa på utbildning och forskningsbaserade verktyg som främjar omsorgen för kunden.
– Att säkerställa verksamhetens syfte, bland annat genom god ekonomi, men även genom att satsa på mångfald, gör att vi kan leverera det vi säger och ska leverera, förklarar Liselotte.

Långsiktigt familjeägt omsorgsföretag
Entreprenörskapet har alltid varit en naturlig del i JATC Omsorgs verksamhet.
– Vår vision handlar även framåt om att utveckla verksamhetens innehåll i ett långsiktigt, kvalitativt och stabilt familjeägt omsorgsföretag på markanaden. Vi kommer också att öka vår närvaro på marknaden, med fler tjänster och fler stödboenden.
Mycket kretsar kring att bygga vidare på den grundläggande idén om att med en arbetsterapeutisk holistisk helhetssyn erbjuda en omsorg som är heltäckande, och som kan förändras i takt med att behoven gör det.
– Affärsidén utgår från själva essensen i vår verksamhet – att vi levererar ett kvalitativt holistiskt helhetkoncept genom att erbjuda arbete, boende och fritid. Genom att fokusera på det som utgör kvalitet både för kunden och för samhället kan vi bidra till ökad hållbarhet i större skala, berättar Liselotte vidare.
JATC Omsorg ska fortsätta vara en förebild, ett ledande omsorgsföretag på markanden och en plats där människor kan utmanas och utvecklas. Det innefattar att skapa förutsättningar för att möta kunden på ett innovativt och kreativt sätt som möjliggör personligt växande, och där affärsidén fortfarande är central och ger riktning och stöd för fortsatt utveckling.

En naturlig del av samhället
En stor del av framgångarna kan härledas till att man inom JATC Omsorg tidigt satsade på att vara lyhörda, transparanta och öppna. Att vara en naturlig del av samhället. Då spelar mångfald också en viktig roll.
– JATC Omsorg ska spegla hela samhället, och då behövs en stor mångfald bland våra medarbetare. Den visionen har lett fram till att vi idag har väldigt många olika nationaliteter representerade bland våra anställda. Det är i sig ett led i att vi ska ha en stor kunskapsbank som står till kundernas förfogande. Man kan säga att vi har hela världen representerad hos oss, fast i miniatyr, säger Liselotte stolt.
Mångfalden innebär också en stor konkurrenskraft för JATC Omsorg. Att vara en förebild och föregå med gott exempel har alltid varit viktigt för företagets egen utveckling och för Liselotte som ägare och vd.
– För att kunna fortsätta leverera med kvalitet och ett hållbart synsätt, och dessutom kunna bidra till en ökad hållbarhet i samhället i stort, så måste vi fokusera ännu mer på mångfald. Det gäller inte enbart inom vård- och omsorgssektorn som vi tillhör, det är lika viktigt inom alla branscher. Företagskulturen ska spegla hela samhället och det tycker jag att vi kan stå för inom JATC Omsorg, avslutar Liselotte med.