Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Helhetsperspektiv ger ökad kunskap om hälsa och sjukdom

Vid Karolinska institutet bedrivs internationellt ledande forskning och högkvalitativ utbildning inom den medicinska vetenskapens samtliga områden. Fysiologi och farmakologi är väletablerade discipliner som tillsammans med patientnära forskning inom anestesiologi- och intensivvård bidrar till att göra Karolinska institutet till en av världens främsta akademiska inrättningar för medicinsk vetenskap.

Efter drygt 200 års aktiv verksamhet och ständig utveckling representerar Karolinska institutet Sveriges största utbud av medicinska utbildningar, dessutom finns över 40 procent av landets akademiska forskning inom medicin här.

Studenter lär sig se hela system
Institutionen för fysiologi och farmakologi har ett nära nog unikt förhållningssätt genom hela utbildningsverksamheten, från grundutbildning till masters- och forskarutbildning. Här studeras organismen och dess system i sin helhet, studenterna får en vid förståelse av människan och kroppens funktion både vid god hälsa och vid sjukdom.
Utbildningen är även väl förankrad i den senaste forskningen inom området, man arbetar tvärvetenskapligt inom de huvudområdena cellulär signalering, muskelforskning, hjärt-, kärl- och lungsystemen, neurofarmakologi och neurofysiologi samt farmakogenetik och läkemedelsutveckling.
– Studenterna får lära sig se sammanhang och förstå hur alla organ i kroppen samspelar, vilket i sin tur främjar förståelse för hur sjukdomar uppstår, berättar docent Carl Johan Sundberg.
Den patientnära forskningen inom anestesiologi- och intensivvård har också bidragit till att öka interaktionen inom de fyra forskningsprofilerna. Carl Johan Sundberg berättar att genom att samtliga lärare är aktiva forskare, de flesta med klinisk bakgrund, får studenterna tillgång till en utbildning som alltid är uppdaterad och verklighetsförankrad.

Stärker näringslivet och sjukvården i stort
Karolinska institutet och institutionen för fysiologi och farmakologi samverkar med näringslivet i flera avseenden. Institutionen förfogar över kunskap som kommer näringslivet till gagn i form av forskningsresultat som kan utgöra en grund för utveckling av läkemedel och diagnostik.
Institutionen erbjuder även transnationella samarbeten som är förankrade i sjukvården, bl.a. genom att stödja sjukvården i att ta fram modeller, både humana och djurbaserade modeller för hur sjukdomar påverkar kroppen som helhet där man ser till hela systemet.
– Det är dyrt och delvis svårt för näringslivs- och sjukvårdsaktörer att själva konstruera dessa experimentella modeller, därför är det oerhört viktigt att de kan etablera samarbeten med aktörer som har resurser och kunskap för att ta fram modeller för olika sjukdomstillstånd, säger Carl Johan Sundberg.
Inom institutionen finns med andra ord genomgående hög kompetens och tillgång till unika metoder av stor vikt för att genomföra unik fysiologisk och farmakologisk forskning och bildar basen för bland annat en framtida framgångsrik läkemedelsutveckling.
Näringslivet får dessutom tillgång till framtida arbetskraft inom de viktiga segment som institutionen verkar inom, många forskare startar dessutom egna företag eller söker patent för sina innovationer, vilket också gagnar hela branschen och sjukvården i stort.