Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Högre status inom äldrevården

Det råder i allmänhet ett högt tryck inom sjukvården. Det ställs allt högre krav på vårdgivarnas kapacitet och kvaliteten på tjänsterna, och framförallt så behövs mer folk till branschen. Få andra branscher kan garantera jobb i framtiden i samma stora utsträckning som sjukvården – det gäller alla segment, från primärvård och allmänläkare till specialist- och äldrevård.

Äldrevården är ett snabbväxande område där det krävs mer resurser – både vad gäller personal och olika typer av vårdgivare. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson menar att det finns en stor potential för både privata och ideella aktörer att utveckla en lukrativ verksamhet tack vare den nya lagen om valfrihetssystem. Dessutom vill man satsa på att höja statusen på de yrken som förknippas med äldreomsorgen samt öka engagemanget så att fler söker sig till branschen.

Att ett ökande behov inom geriatriken möts med nedskärning av resurser verkar ohållbart. Det råder en märkbar strävan från regeringen sida där man vill ändra på mönstret, med en påtaglig ambition om att satsa på äldrevården.

Det innebär i regel stora konsekvenser för samhället om exempelvis dagvårdscenter för äldre läggs ner. Då förpassas de multisjuka äldre till det primära vårdssystemet, som varken har kapacitet eller resurser att ta hand om dem på ett sätt som överensstämmer med behoven. Det är heller inte ett kostnadseffektivt alternativ, då de långsiktiga kostnaderna inom vården överstiger de som man hade för dagcentret flera gånger om.

Det finns med andra ord ett stort behov av väl fungerande geriatriska kliniker. Och de behöver bli fler – över hela Sverige. Dessutom finns det stora möjligheter för privata aktörer att bygga upp andra typer av vårdverksamheter tack vare ny lagstiftning och en ökande efterfrågan där främsta fokus bör hamna på vårdkvaliteten.

Maria Lind
Journalist