Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Högskolan Dalarna i frontlinjen med världens tio viktigaste språk

De flesta företag och organisationer har idag någon form av internationell kontakt. Det hör numera till vardagen för många att kommunicera med kunder, partners och andra affärsintressenter som finns i andra länder. Att ha goda språkfärdigheter är en sak. Att förstå kulturen bakom ett främmande språk en helt annan. Vid Akademin för språk och medier, Högskolan Dalarna, vävs den viktiga kulturaspekten in i alla språkutbildningar.

För ca fem år sedan gjorde EU en stor undersökning där man räknade på hur mycket kapital europeiska företag förlorat under en viss tid på grund av bristande kommunikation, dvs. på grund av att man saknade tillräckliga kunskaper i språk och kultur. Siffran var hög, och naturligtvis skrämmande för många.
I samma undersökning listades också de tio viktigaste språken för Europas företag ur affärssynpunkt. Det intressanta är att det är samma språk som Akademin för språk och medier undervisar i, nämligen arabiska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska och tyska.

Långt framme med nätbaserad undervisning
De nätbaserade språkutbildningarna vid Högskolan Dalarna räknas till de ledande i landet. Högskolans kunskap sprids även till näringslivet i form av välskräddade uppdragsutbildningar som till stor del också erbjuds som nätkurser för att smidigt integreras i kursdeltagarnas vardag.
– Vi tror på flexibilitet för att kunna möta företagens behov, säger akademichef Elin Holmsten. Undervisningen vid våra nätutbildningar påminner om den campusbaserade i det att vi har seminarier och föreläsningar, men det är mer flexibelt eftersom man inte behöver infinna sig på högskolan för att ta del av dem. Vi använder den senaste tekniken för videokonferens, studenterna kan föra diskussioner i realtid och kommunicera med läraren direkt.

Kultur och språk i samspel
Språkutbildningarna vid Högskolan Dalarna skiljer sig också från mängden tack vare det rika kulturinnehållet, att lära sig ett språk utan att förstå kulturen är inte tillräckligt idag när allt fler affärsrelationer skapas över geografiska och kulturella gränser.
– En annan sak som också framgick av EU-undersökningen var att man inte behöver bemästra ett språk flytande för att knyta gynnsamma affärsrelationer, men för att skapa förtroende krävs däremot att man kan möta sin partners kultur med förståelse och insikt, fortsätter Holmsten.

Vikten av internationella relationer
Högskolan Dalarna tar ytterligare ett steg framåt för att utveckla forskningen och samtidigt stärka utbildningen med en ny forskningsstrategi från 2012. I den nya strategin har man antagit sex prioriterade forskningsområden: Energiomställningar och samhällsprocesser, Hälsa och välfärd, Komplexa system – mikrodataanalys, Kultur, identitet och gestaltning, Stålformning och ytteknik samt Utbildning och lärande.
– De allra flesta forskare inom vår akademi omfattas av området Kultur, identitet och gestaltning. Vi har framträdande forskning inom ett antal områden, inom medier handlar det bl.a. om medie- och ljudproduktion, och inom språkvetenskap har vi en stark internationell koppling med forskning kring kulturmöten och identitet som exempel, berättar Elin Holmsten.
Nyttan för samhället är påtaglig, forskning vid akademin bidrar till en ökad förståelse av internationella relationer och hur samhället fungerar. Affärsmässiga relationer är i stor utsträckning också kulturella relationer, där det gäller att skapa ömsesidig respekt för att kunna utveckla lyckosamma samarbeten.