Fre 2 dec / År 40 / Nr 5 2022

Högskolan Dalarna vill utveckla en stark forskningsmiljö inom utbildningsvetenskap

Akademin Utbildning och humaniora har huvudansvaret för lärarutbildningen på grund- och avancerad nivå vid Högskolan Dalarna. Akademin får störst anslag i Sverige för vidareutbildning av lärare (VAL) efter Stockholms universitet. Uppdragsutbildning som exempelvis Lärarlyftet är därför en betydande del av verksamheten. Lärarutbildningen är dessutom den största yrkesutbildningen vid hela högskolan, med över 1000 studenter. Även inom humaniora är verksamheten av betydande storlek med inriktningar som religion, historia och afrikanska studier.

Högskolan Dalarna har ett viktigt nationellt samhällsuppdrag i att utbilda framtidens lärare. I januari 2012 fick högskolan även examenstillstånd för förskollärarexamen, vilket betyder att man nu har rätt att utbilda alla fyra kategorier av lärare eftersom man redan erhållit tillstånd att utbilda grund-, ämnes- och yrkeslärare. Ett långsiktigt mål är också att i framtiden kunna bygga upp en så pass stark forskningsmiljö inom utbildningsvetenskap att högskolan kan bedriva egen forskarutbildning.

Utveckling av nästa generations lärande
Lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna skiljer sig från mängden i flera avseenden. Bland annat så har man ett rikt utbyte med regionala skolor både när det gäller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenterna och skolutvecklingsprojekt där högskolan kan bidra med kunskap som lyfter läromiljöer.
– En annan intressant aspekt är att vår lärarutbildning till stor del är nätbaserad, vilket för med sig nya utmaningar inte minst när vi ska sy ihop den teoretiska utbildningen med VFU, upplyser Edmund Knutas, akademichef Utbildning och humaniora.
Omkring 60 procent av studenterna läser på distans, och litar därmed på att nätutbildningen håller hög standard. Akademin tillämpar undervisning i realtid och baserat på modern mötesteknik kan lärare och studenter föra livfulla diskussioner.
– Teknikutveckling är en viktig del av vår verksamhet, men för oss är det ännu viktigare att förfina och utveckla våra pedagogiska verktyg för att passa nästa generations lärande (NGL). Högskolan hör till de lärosäten i landet som kommit längst här, fortsätter Knutas.
Nätbaserat lärande tillämpas också i vidareutbildning av yrkesverksamma lärare för att de ska kunna vara kvar på sina arbetsplatser under utbildningens gång. Akademin bidrar med kompetens i uppdragsutbildningar med utbildningsvetenskaplig inriktning. Lärarlyftet och andra vidareutbildningar för lärare och förskollärare är några exempel.

Internationellt utbyte
Akademin har goda relationer med lärosäten utomlands och arbetar kontinuerligt med att stärka kunskapsutbytet. Kontakter utanför Europa förstärks av verksamheten vid DUCAS (Dalarna University Centre of African Studies), en miljö där studenter och forskare från olika delar av världen samlas med ett gemensamt intresse i afrikanska studier.
Magisterutbildningen i afrikanska studier på 60 poäng är en mycket omtyckt kurs med föreläsare från hela Europa. Akademin arbetar för att uppgradera kursen till en kandidatutbildning genom att kombinera den med ett relaterat ämne. Ambitioner finns också att internationalisera utbildningen ytterligare så att den i framtiden kan attrahera internationella studenter.

Vill skapa kraftfull miljö kring utbildningsvetenskap
Högskolan Dalarna har antagit en ny forskningsstrategi med sex prioriterade forskningsprofiler med lansering 2012. Profilerna har utvecklats för att stärka och skapa synergier mellan de olika forskningsmiljöerna inom högskolan. Forskningsprofilen Utbildning och lärande står i fokus vid Akademin Utbildning och humaniora, men även Kultur identitet och gestaltning har ett starkt inflytande med koppling till det humanistiska perspektiv som finns inom akademin.
Som exempel på forskningssamarbeten med andra lärosäten finns två framstående forskarskolor med inriktning mot i huvudsak utbildningsvetenskap. Den första, Utforskande lärprocesser och literacy: förskolebarns lärande i språk, matematik och naturvetenskap, har utvecklats i samarbete med Stockholms, Umeå och Uppsala universitet. Den andra forskarskolan, Historiska medier – forskarskola i historia med didaktisk inriktning, bygger på ett tätt samarbete mellan Högskolan Dalarna och Umeå universitet.  
– I februari i år anordnades en stor internationell konferens med koppling till NGL här vid högskolan. Svenska och utländska forskare samlades för att utbyta tankar kring konceptet, och vi skapade en kontaktyta för att marknadsföra vår kompetens inom området. Vi har resurser för att utveckla NGL här i Dalarna, och vill gärna knyta till oss fler samarbetspartners för att skapa en mer kraftfull miljö kring utbildningsvetenskap och lärande i allmänhet, säger Edmund Knutas avslutningsvis.