Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Högskolecentrum Bohuslän lever för regional tillväxt

Högskolecentrum Bohuslän (HCB) verkar för en ökad kompetensutveckling för att på sikt kunna skapa konkurrenskraft och tillväxt i regionen. Affärsutveckling inom produkter och tjänster, maritim utveckling och handel hör till regionens främsta tillväxtnäringar, här är HCB med och utvecklar attraktiva utbildningar för att säkerställa framtidens kompetens.

Genom att identifiera regionens främsta tillväxtmarknader tar Högskolecentrum Bohuslän fram ett utbildningsutbud som stämmer väl överens med näringslivets behov. Rektor Anders Brunberg berättar att man även står för en innovationsmiljö som skapar vidare tillväxt i regionen.

Unik utbildning som stärker båtbranschen
Till hösten startar en helt unik yrkeshögskoleutbildning på 400 poäng, Mariningenjör Produktion. Utbildningen har tagits fram i nära samverkan med det omgivande näringslivet, eftersom marin utveckling är en särpräglad näring i regionen. Det finns ett stort antal aktörer landet över som arbetar för en vidareutveckling av det maritima. Det ter sig också naturligt att sådan verksamhet lokaliseras i Uddevallaregionen, eftersom man som gammal varvsregion besitter en hel del välrotad kompetens.
– Utbildningen syftar först och främst till fritidsbåtsverksamhet där vi förenar hantverkskunnande med modern industri och höga miljökrav. Båtbranschen är internationell, det är därför oerhört viktigt för vår region att kunna konkurrera kompetensmässigt, förklarar Anders Brunberg.
I samband med utbildningens introduktion söker HCB skapa en samverkansorganisation tillsammans med aktörer inom branschen. Tanken är att utbildningen ska verka tilltalande för marintekniska kluster över hela landet.
– Vi fokuserar även på utmaningen som branschen står inför i samband med skärpta miljökrav. Nya produkter, nya lösningar och ny kompetens kommer inom kort att vara en akut livsnödvändighet för den marina branschens överlevnad, och då ska vi stå väl rustade.

Stöttar entreprenörskap
Uddevalla kantas av en stark tillväxt inom området nya innovativa produkter och tjänster. Därför har HCB startat upp Entreprenörsriket, en innovationsmiljö där studenter och näringsliv får en chans att mötas och samverka.
Genom Entreprenörsriket kan studenter få skarpa projekt ute på företagen, och företagen får samtidigt tillgång till spetskompetens för realisering av projekt som kanske aldrig genomförs annars. Entreprenörsriket är också till för att skapa en brygga mellan innovatörer (blivande entreprenörer) och näringslivet.

Svarar på växande behov inom handelssektorn
Uddevalla har ett av landets högsta handelsindex idag. Det betyder att det finns ett starkt engagemang kring handelsverksamhet, även här är HCB med och utvecklar kompetens för att ta hand om morgondagens krav inom handelssektorn.
Den nya utbildningen Konceptutvecklare e-handel förenar affärsmannaskap med IT-kompetens. Utbildningen ska verka för en vidareförädling av e-handeln generellt, kompetensen ska vara som ett underlag för företag som vill utarbeta strategier för sin egen e-handel.
– Vi ser att e-handeln ökar hela tiden, och för att behålla marknadsandelar måste företagen ligga på topp och själva utveckla e-handelstjänster. Vi vill vara med i den snabba utvecklingen, därför har vi tagit fram denna utbildning, säger Anders Brunberg avslutningsvis.