Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Högteknologisk forskning på nya keramer ger framtida estetiska tandmaterial

Moderna dentalrestaureringar grundar sig på två viktiga svenska innovationer. Först den välkända tekniken att titanmetall kan ersätta och införlivas med levande benvävnad (osseointegration), enligt Professor Per-Ingvar Brånemarks upptäckt. Den andra är industriella Procera-tekniken för att med CAD/CAM snabbt tillverka individanpassade restaureringar, där innovatören är professor Matts Andersson. Idag kan individuella lösningar göras i storlek från tanddetaljer till kompletta tandrader i en käke.

Under de senaste fem åren har Sverige skapat en ledande position i att utnyttja avancerade keramer för estetiska dentala lösningar. Grunden för detta har varit ett ömsesidigt och framgångsrikt multidisciplinärt samarbete mellan industri och universitet.
Ett avgörande steg i detta samarbete var den plattform som skapades genom att företaget Nobel Biocare (NB) tecknade ett avtal med naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms Universitet (SU) att stödja en professur (”NB Chair of Materials Innovation”) för nya biokompatibla material/processer för estetiska dentala lösningar. Professor James Shen leder en grupp som utvecklar nästa generation av avancerade keramer.
Genom industriellt stöd från NB och support från naturvetenskapliga fakulteten vid SU samt ekonomiskt stöd från VINNOVA och Vetenskapsrådet (VR) har en kraftfull symbios uppnåtts. Detta har möjliggjort införskaffande av modern utrustning och en forskningsinsats på hög internationell nivå. Det är akademisk grundforskning, men med ett mål att utveckla de bästa dentala keramerna. Företaget NB har därigenom legat i fronten för att säkerställa funktionalitet och estetik som krävs av moderna dentala restaureringar.

Klar ”win-win” situation
Samarbetet mellan industri och universitet har således visat sig vara en ”win-win” situation och kan utgöra en förebild för andra högteknologisamarbeten. Erkänslan från marknaden har gjort Nobel Biocare till en dominerande aktör i världen och forskningen har gjort gruppen vid SU internationellt känd.
Redan idag har utvecklingen kommit långt med tillförlitliga keramer och metoder att estetiskt bilda ytskikt som gör det omöjligt att särskiljas från naturliga tänder. Nya keramer med högre prestanda, men tillverkade snabbare till lägre kostnad utprovas idag. Metoder med användning av externa elektriska fält, mikrovågsteknik och att med laser bygga upp komplicerade former. Den sistnämnda tekniken är högintressant, där en tand kan byggas upp lager för lager och där möjligheter finns att som i naturen förändra struktur och egenskaper.
Laserteknik för att göra komplexa 3D-former har varit känd för metaller, men tillämpningen på keramer kräver en exklusiv kompetens. Potentialen är dock mycket hög och redan nu kan en komplett tandrad göras med minimal materialåtgång.

Framsteg sammanfattas i symposium
I samband med en stor internationell konferens i Stockholm i juni kommer alla framsteg att rapporteras i ett speciellt symposium för dentala keramer.
Detta symposium är det första i sitt slag och organiseras av professor Shen med kollegor i samarbete med NB. Det kommer att spänna över ett fält från materialforskning till medicinsk tillämpning och summerar de framgångar som uppnåtts.
Symposiet ämnar bl.a. inspirera till vidare forskningssamarbete mellan materialspecialister, dentalspecialister och entreprenörer, då området för modern tandvård och estetik är snabbt växande från forskning till marknad. (För mer information om symposiet vänligen besök www.ecers2011.se).